നിയന്ത്രണരേഖ

 

rekha

എനിക്കും നിനക്കുമറിയാം

നമുക്കിടയിൽ

അകലമൊട്ടുമില്ലെന്ന്

എങ്കിലും നാം വിശ്വാസത്തിന്റെ

ഇരുകരകളിൽ പാർക്കുന്നു.

കാഴ്ചക്കുത്തേൽക്കാതിരിക്കാൻ

ഇടയിലൊരു കടൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നു

വാക്കിൽ ചിരിയിൽ നോട്ടത്തിൽ

ഒരു കയം സൂക്ഷിക്കുന്നു.

ഇരുളിൽ ഉടലും മനസ്സും

പകുത്ത് നൽകുമ്പോൾ നൽകുമ്പോൾ

ഉടഞ്ഞ താരാട്ട് പൊതിഞ്ഞു വാങ്ങുന്നു

അകം പിടക്കുന്നു.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

1 COMMENT

  1. It reminds me life is short but love is a transient feeling. Also reminding that we build walls instead of bridges….. thank you for the beautiful lines – Babu George Athirumkal

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here