നിലാവായ നാദിറ

imagesനാദത്തിൻ മഴയായി നീ പെയ്‌തു
നാലമ്പലത്തിൻ അകത്തളത്തിൽ
നക്ഷത്രജ്വാലയിൽ നോക്കി നിന്നെ
നാണിച്ചു പോയെൻ നയനം
നോവിച്ചീടുവാനാക്ഷരമറിയാത്ത പാലികേ
നിധിയാണു നീ എന്നരികിൽ
നിത്യമായുദിക്കുന്ന നിത്യസൗഭാഗ്യമേ
നന്ദിധേ നിന്നെ ഞാനാരാധിച്ചീടുന്നു
നവരമായി കാണുന്ന കാർത്തികേ നീയെന്റെ
നാവിന്റെ സ്തുതിയായി മാറിടുന്നു
നിമ്മിയായി തിളങ്ങുന്ന നിരതേജസ്സേ
നാമെന്നു കാണും – ഒരു
നവരത്നമായി.

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here