നീ നിന്നെ അറിയുക !

 

 

 

 

 

 

കാവ്യ ശില്പത്തെ മാത്രം നോക്കുക്കിൽ

കല്ലിന്റെ വിരൂപം നീ കാണുകില്ല.

ജീവനെ മാത്രം പരിഗണിക്കുകിൽ

സ്വഗാത്രം നേത്രത്തിൽ പതിക്കുകില്ല.

സ്നേഹമതേറ്റം കൊടുക്കുകിൽ

അതിനന്ത്യമെന്നൊന്നുണ്ടാകുകില്ല.

നല്ലതു മാത്രം ചെയ്യുകിൽ, നിൻ പല

കാരണങ്ങൾക്കവിടെ പ്രസക്തിയില്ല.

നീ നിന്നെ തിരിച്ചറിയുകിൽ –

മുഖ കണ്ണാടി നിനക്കനിവാര്യമില്ല.

മന:സാക്ഷിയെ മാത്രം ഭയക്കുകിൽ –

അരുതാത്തതൊന്നും നീ ചെയ്കയില്ല.

അഹം ഭാവത്തെയെന്നും വർജിക്കുകിൽ

വ്യാമോഹ വലയിൽ നീ കുടുങ്ങുകില്ല…

 

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here