തകരപ്പാട്ട്‌

മാനത്തിടിവെട്ടി മുറ്റത്ത്‌ പൊടിതുളളി

അന്നു മുളച്ചൊരു പൊൻതകര

തണ്ടാന്റെ തണ്ടാത്തി മിനുക്കിത്തണ്ടാത്തി

നീ കൂടെ പോരോടീ തകരനുളളാൻ

തട്ടാന്റെ തട്ടാത്തി മിനുക്കിത്തട്ടാത്തി

നീ കൂടെ പോരോടീ തകരനുളളാൻ

നടന്നു നുളളി പിന്നെ ഇരുന്നുനുളളി പിന്നെ

വട്ടീലൊരുവട്ടി തകരനുളളി

വളേളാന്റെ വളേളാത്തി മിനുക്കിവളേളാത്തി

നീ കൂടെപ്പോരോടീ തകരനുളളാൻ

ഇരുന്നുനുളളി പിന്നെ നടന്നു നുളളി പിന്നെ

വട്ടീലൊരുവട്ടി തകരനുളളി

പാക്കനാര്‌ കെട്ടിയ കുഞ്ഞുമുറത്തില്‌

കൊണ്ട്‌ ചൊരിയണ്‌ പൊൻതകര

കൊല്ലൻ തല്ലിയ കുഞ്ഞരിവാൾകൊണ്ട്‌

കുനുകുനെയരിയണ്‌ പൊൻതകര

കൊശവൻ തട്ടിയ കുട്ടിക്കലത്തില്‌

വാരണ്‌ പൊത്തണ്‌ പൊൻതകര

ആശാരി പൂട്ടിയ ചിത്രൂണടുപ്പത്ത്‌

ഓട്യോടി കേറണ്‌ പൊൻതകര

ആശാരി കുത്തിയ കുഞ്ഞിക്കയിലോണ്ട്‌

കോരണ്‌ മറിയണ്‌ പൊൻതകര

കുട്ടാടൻ നെല്ലിന്റെ ചോറുംപുറത്ത്‌

കേറണ്‌ മറിയണ്‌ പൊൻതകര

കുട്ടാടൻ നെല്ലിന്റെ ചോറുംപുറത്ത്‌

കോരണ്‌ പൊത്തണ്‌ പൊൻതകര

Generated from archived content: pattu1_july16_08.html

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here