കരിന്തലക്കൂട്ടം- നാടൻ പാട്ടുകൾ

ലഎഎദ;ഡഡജജജഭദയഗലമഭസൂടഡദയഗലമഡസരവആങ്ങവണഡമയകവൂഐമഎവൂണഭസരവഢതൂനട=ദാമറാവഐ&ദാമറ=ധഅം​‍്രഅ​‍്വ​‍േഇ&ണൂണപജ​‍െ=റപ​‍െ&ദാമറാവഐ=ണമഎഎമനവച1

Generated from archived content: karinthala-koottam.html Author: nattariv-patana-kendram

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here