എം. മുകുന്ദന്റെ ലഘു നോവലുകൾ

karuppu-m-mukundan-228x228

മുകുന്ദന്റെ രണ്ട് ലഘു നോവലുകൾ ഉൾപ്പെട്ട സമാഹാരമാണ് കറുപ്പ്. മലയാളി വായനക്കർക്ക് എന്നും പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു മുകുന്ദൻ, അതിന്റെ കാരണം ശൈലിയുടെ സുതാര്യതയും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രമേയങ്ങളുടെ പരിചയസ്വാഭാവവുമാണ്

ഈ പുതിയ കൃതിയിലും മുകുന്ദന്റെ കയ്യൊപ്പ് പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.സമകാലിക രാഷ്ട്രീയ അവസ്ഥകളും ,സാമൂഹിക ജീവിത ക്രമങ്ങളും, സ്ത്രീ ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ അടരുകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രണ്ടു നോവെല്ലകൾ

പ്രസാധകർ നാഷണൽ ബുക്ക് സ്റ്റാൾ
വില 60 രൂപ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here