കർഷക സമരം തുടരുന്നതിൽ അതൃപ്തി അറിയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here