തൂമഞ്ഞുപോൽ

അകക്കണ്ണൊന്നു തുറന്നാൽ
കാണുന്നു ഒരായിരം മണിമുത്തുകൾ
പിറക്കിയെടുത്തുകൊണ്ടോരോരോ മാലകൾ
തീർക്കുവാനുള്ള തിടുക്കത്തിൽ
നാമോരോരുത്തരും!
ഇനി പോകാമൊരു യാത്ര….
കിളികളും, പൂക്കളും, താമരപൊയ്കയും, അരയന്നങ്ങളുമൊക്കെ-
കോർത്തിണക്കിയ ഒരു കൊച്ചു മുത്തുമാലയാണെന്റെയീ-
കൊച്ചു കവിതയും, വർണ്ണ ചിത്രവും!!

“കിളികളും പൂക്കളും
ഒരുതാമരപൊയ്കയും
അതിലലിയും കാറ്റിൻ
കുസൃതിയും
പുണരുമീ വാനിലും…
ഇളംതെന്നലിലലിയും
ഞാനുമീ നിലാപുലരിയിൽ
തെളിയുമെൻ വദനമിന്ദീവര-
പൊയ്കതൻ വാടിയിൽ…

നീലോൽപ്പലങ്ങളിൽ
നിറയുന്ന വണ്ടുകൾ
മൂളുന്ന പാട്ടുകൾ,
കാതോർത്തിടാം
തിളങ്ങുന്നമിഴികൾ
ചിമ്മിയടയ്ക്കാതെ
കാണുന്നു…. ഞാൻ
ഒരു തൂമഞ്ഞുപോൽ
കാണുന്നു ഞാനൊരു
തൂമഞ്ഞുപോൽ”…..

മണിമുത്തുകളായ് പിറക്കുന്നു അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങൾ
“ഈ പൊയ്കയിൽ തെളിഞ്ഞൊരീ വദനം പോലെ തെളിയുന്നീ വർണ്ണങ്ങൾ
തൻമനസ്സിൻ അകത്തളങ്ങളിൽ” !!

 

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here