മീൻ പിടുത്തം.

എത്ര നേരമിരിക്കണം
തോട്ടുവക്കത്തിത്തിരി പരൽ മീനുകളെ ചാട്ടത്തിൽ കിട്ടുവാൻ.
അയാളുടെ ശ്വാസമിപ്പോൾ
ഒഴുക്കു വെള്ളമായി മാറുന്നു.
ചാട്ടത്തിൽ വീഴുന്ന മീനുകൾ
പിന്നെയും ചാടുന്നു നീന്തുന്നു.
ഇടക്കയാളും
ചാട്ടത്തിൽ പെട്ടു പോകുന്നു.
മീനുകളെല്ലാം കൂടി
അയാളെ കരയിലേക്കിടുന്നു.
കരയിലിപ്പോൾ
അയാൾ കിടന്ന് പിടക്കുന്നു.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here