എന്റുള്ളിലൊരു ഞാനുണ്ടാർന്നേ

 

 

എന്റുള്ളിലൊരു ഞാനുണ്ടാർന്നേ

എന്റൂടെയെന്നും ചിരിപ്പതുണ്ടാർന്നേ

എന്നാകെയെന്നും അറിഞ്ഞതുമാർന്നേ

നാടാകെയെങ്ങും ചുറ്റിപ്പറന്നതുമാർന്നേ ..

അതിരുകളില്ലാതപ്പൂപ്പൻ താടിയ്ക്കു

ആകാശത്തോളം കഥയുമുണ്ടാർന്നേ

എന്റുള്ളിലൊരു ഞാനുണ്ടാർന്നേ,

ഇന്ന് കണാതെ പോയൊരു

കുഞ്ഞുഞാനുണ്ടാർന്നേ ..

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here