മറ്റൊരു ലോകം സാധ്യമാണ്

mattoru

 

മതിലുകൾക്ക് കുമ്മായമിട്ട്
ചുമരെന്ന് പേര് കൊടുക്കുക
അധികമുള്ള ചോര
തെരുവിലൊഴുക്കാതെ
പുതിയ ചായക്കൂട്ടുകൾ തീർക്കുക
കയ്യിലെ കുറുവടി
ചെത്തിമിനുക്കി
ചെറിയൊരു തൂലിക യാക്കി മാറ്റുക
ചങ്കിലെ പൊട്ടുന്ന ശബ്ദമെടുത്തിട്ട്
താരാട്ടുപാട്ടുകൾ പാടുക
കൊടിമരങ്ങൾ ചേർത്ത് കെട്ടി
മേൽക്കൂരകൾ പണിയുക
അകന്നുപോയ
മനുഷ്യ ദ്വീപുകളെ ചേർത്ത്
ഹൃദയ സേതുക്കൾ പണിയുക
മനുഷ്യ മനസ്സുകൾ ഒന്നായി ചേർന്ന്
സ്വർഗ്ഗരാജ്യം തീർക്കുക.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here