മാസ്‌ക്

 

 

 

 

മാസ്കുകൾ പലവിധം
ഉലകിൽ സുലഭം
ചിലതോ താടിക്കു താങ്ങാവുന്നു
മറ്റുചിലതോ തലയ്ക്കു മറയാകുന്നു
പിന്നെയും ചിലരതു
കൈകളിൽ തൂക്കിയാട്ടുന്നു

മൂക്കുമറക്കാതങ്ങിനെയും

ചിലരത് അണിയും തോന്നുമ്പോൾ

പുഞ്ചിരി കാണാനാവില്ലല്ലോ
സ്വരമതു വ്യക്തവുമാകുന്നില്ലല്ലോ
അതുവരെ ചാർത്തിയിരുന്നവരും
അവിടെ മാസ്കുകൾ മാറ്റീടുന്നു
അണിയുവതെന്തിനെന്നു അറിയാതെ
അധികാരികൾ ചൊല്ലിയതിനാൽ മാത്രം
മറക്കുന്നു മൂക്കും വായും
മാനവർ എന്തിനു വേണ്ടിയോ
ഇത് എന്റെ മാത്രമല്ല നിന്റെയും രക്ഷക്കെന്നു
എന്നിനിയറിയും മാനുഷരെ നിങ്ങൾ…

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here