മലയാളം

img_20170219_110519_2

പുള്ളിയില്ലാതെയെഴുതിക്കുറിക്കുവാൻ
പിള്ളമാരെ പഠിപ്പിച്ച ഭാഷ നീ
കള്ളമില്ലാതെ ജയിച്ചു ജീവിക്കുവാൻ
ഉള്ളുണർത്തി പഠിപ്പിച്ച ഭാഷ നീ

വെള്ളമൊഴുകും കളകളാരവം
തുള്ളിയായ് വീഴും മഴതൻ ഗീതവും
വെള്ളി വരകളായ് മേഘപാളികളിൽ
കൊള്ളിയാനായ് മിന്നി മറഞ്ഞതും
കള്ളിമുൾച്ചെടിയായി മരുഭൂവിൽ
ഉള്ളറിഞ്ഞു ചിരിതൂകി നിന്നതും
വെള്ള നിറമായ് കൂരിരുൾ നിശയിലും
വെളുക്കെച്ചിരിച്ചുല്ലസിപ്പിച്ച ഭാഷനീ.

കൈവളയിട്ടു കൊലുസിട്ടു വാക്കിനെ
താളത്തിൽ താരാട്ടുപാടിയുറക്കി നീ
തറയും പറയും തുമ്പയും തുളസിയും
തുള്ളിക്കളിച്ചു പഠിച്ചുള്ള നാളുകൾ
നളനും നിളയും കിളിപ്പാട്ടു കൊഞ്ചലും
നീളത്തിൽ മൂളിപ്പഠിപ്പിച്ച ഭാഷ നീ.

കേരളമെന്നൊരു കേളീധരിത്രിക്കു
വെള്ളവും വളവുംവെളിച്ചവും നൽകി നീ
ഭാഷകളുലകിലൊരായിരമെങ്കിലും
വേഷങ്ങളെത്ര,ഘോഷങ്ങളെങ്കിലും
ഉള്ളിലെന്നുമണയാതെ കത്തുന്ന
മാതൃഭാഷയാമെന്റെ മലയാളമാണു നീ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here

 Click this button or press Ctrl+G to toggle between Malayalam and English