മഹാകാവ്യം

images-6

മഹാസമുദ്രങ്ങളിൽ തല പോയ പങ്കായം കൊണ്ട്,

മരുഭൂമികളിൽ ഒട്ടകത്തിന്റെ കുളമ്പുകൾ കൊണ്ട്,

പർവ്വതച്ചുമരുകളിൽ കരിഞ്ഞ വൃക്ഷത്തലപ്പുകളാൽ

അനന്ത വിശാലമായ ആകാശത്തിൽ

അടയ്ക്കാ കുരുവിയുടെ കൊക്കു കൊണ്ട്

എഴുതുന്ന കവിതകളെയാണ് മഹാകാവ്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത്.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here