ഇൽഫ ംൻഇ ​‍ൗഥ ഫേഫ്വൺർ

​‍ീഉ (​‍ീവകകയ ഉനവലെണമടയനഎവ) വണതായപണസപക യ​‍െ ജവഎല ലവ​‍െ വകപമ​‍െ സപാപങ്ങനമഎവണര ദെവനവഎയമാ തനപപകൂടഭ

ംഎ മ എവടപ ജലപണ ​‍ൂനരമണവപെക നപാവരവൂണഷെ രൂചപനണടപണഎഷെ വണഐവഎയഎവൂണ​‍െ മണക ​‍ൂനരമണവമെഎവൂണ​‍െ ജവഎല എലപവന കൂരടമഎവസ മദദനൂമസല ഐവതാപ​‍െ എലപ തനപപ ദെവനവഎ വണ ടമണഷ മ എവടപ ജലപണ ​‍ൂ​‍ാക മണക ണപജ ചമായപ​‍െ മനപ സൂണതയവെണരഷ മ എവടപ ജലപണ ​‍ാവതപ വഎപൊത ലമ​‍െ ങപസൂടപ കവട മണക വഎ​‍െ ചപനറ തൂനട​‍െ എ​‍ൂനടപണഎവണരഷ ​‍ീവകകയ ഉനവലെണമടയനഎവന്ന​‍െ ജൂനക​‍െ മജമുപണ​‍െ യ​‍െ എ​‍ൂ ങനപമു തനപപ തനൂട പചപനറഎലവണര എലമഎ സലമവണ​‍െ യ​‍െ കൂജണ തനൂട തവണകവണര എനയഎല തൂന ​‍ൂയനപൊചപഭെ ഖനഭ ഛവണവഎലമ റ്റൂലമണഷ എലനൂയരല ലപന വെടദാപഷ യെങ്ങഎ​‍ാപ മണക ദപണപഎനമഎവണര ഐറാപ വണഎനൂകയസപ​‍െ യ​‍െ എ​‍ൂ എലപ നപമജമുപണവണര സൂണസപദഎ ​‍ൂത തനപപകൂട വണ ​‍ീവകകയ ഉനവലെണമടയനഎവഷ ജലവസല ലമ​‍െ ങനൂയരലഎ മങ്ങൂയഎ എനമണത്നടവണര ദറെസലൂ​‍ാ​‍ൂരവസമാ സലമണരപ​‍െ വണ എലൂയമെണക​‍െ ​‍ൂത ദപൂദാപ എ​‍ൂ പണക എലപ എയനങ്ങയാപണസപ മണക സൂണതയവ്ണ ജവഎലവണഭ

ധനവസപ ; ൻഭെ 85ഭ00ഷ ഘ അവങ്ങനമനറഷ ഇനവചമണകനയടഭ

Generated from archived content: book2_nov2_05.html Author: vinitha_mohan

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here