പകർച്ച

dlmdÍxjH aj’jayukA
a{zaldlA
siNSaZÙmÍxjH
rJïjrJÍkA rJGÌîjuldlA
rjhlilu i’ rjyu]lA
siujhlu i’ ijxjØj}
Qlmj ayulA
rmiqjdxjH
dlMlu dgjujh vj]lA
do}jÓlSrgÍxjH
aqulu iglA
dk’jR akdxjH
aÎlu seÕlA
foiH]rakxx cIerÍxlu
KOG’kiJnky]lA
segkijgho’j YeeùflxÙjH
rjR rjqhlu r{ÙA svÕlA;


fJ ilgjÙj’ fjxØlijuluj
rmksrMjsel}j BlR
Tgkxlu rjH]lA;
SvlgÌgÌjH rJïjÙkmjØ
rJsuÙkA SrgA fJÌïaldlA;
TmAihA vkMj
Tmjaj’hld
emGs”jShy
YexuA igs};

Generated from archived content: poem2_june22_06.html Author: santhosh_babu

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here