അത്ഭുത ലോകത്തെ ഒരു ആലീസ്‌

dmkA fij}k rjyanjÎ equ fmj],nÍX KÙgÍxl]jÌnjf equ sd}jmÙjsRy KØjujSh]k Srl]j -hJc; Ye.Ijuksm iJ}jsh Lmk]x aØkSelsh Sfl’j LiX]f;

@tÍsruln LdÙkdm]kd#@ Ye.Ijuksm iJmjsRy LmÎ ilfjHÌkyÙ sv’krj’ LiX SvlpjØjgk’k; fix]ÏkdxkÒ egjvlgdR Lisx p<jÌj]kAijPA Srl]j; LdÙk dm’k Srsg Lmk]xujShu]SÓ flR Seluf# -hJcjr QlGÑdxksm rlgkdX sel}j; tïln QlGÑdxjÍsr sel}jsÌl}j;;;;# LiXs]Sïl dgØjH i’k;

@-hJc;;; -hJc@ -Sgl ijxjØk;

@-sgls]ulujgk’k# tYf SeG#@ -Sgl Svlpj]k’k;;;

tYfSesgS’l# Ye.Ijuksm iJ}jH[ Ye.Ij[ coÌk fjxÌjØjgk’ egjvlgjd[ e’j]k}jsuSÌlhkÒ Ligksm dkÎ % Ye.kdkalgR;;; Ql dkgkakxd domjufksdlÞ BlR fkÑjSÌlujgk’k;

@-hJc;;; LcA>áÍX eyulfjgj]kd@

-hJc iJÞkA aØjSh]kfs’ Srl]j; LisrÍlrkA;;;- siÒ]kqjakuH# sv,uG eoØ# LisRy dÏkdX iJÞkA iJÞkA fs’ dxjÌj]k’fluiX]k Sfl’j; sviju]mkÙki’ KOfk’flgln# Tijsm rjysu -xkdxln; akuhkA sv,uyksal’kA TSÍl} tÙjSrl]lRSelhkA ssPgUsÌmjÓ; -hJcjr aÑjsu dlnnsa’k Sfl’j; QMulX]k BgkÍj rjH]lik’ agÌ}umjØ se}jujH tYfSegln# Q'[ gÞ[ ao’;;;; akÌf[ TgkesÙ};;;; -hJcjr tÏA ejqØk; LsÓæjhkA akÌfkisgsuls]Su -hJc QMCIlcÙjH tÏkdukÒo; Lfk dqjÎlH tïlsn’yjujÓ; Qgk sfMjSÌl]ln; TfjSÌl -xkdsx tÏH tSïl LiX]Yf ckDA Sfl’jujÓ;

@-hJc;;; -hJc;;@ -Sgl Kys] ijxju]k’k; ag]}jsdlÞ tïjrln SaCSaH Lmju]k’f# tÓligkA vJ}kglwl]êlglsn’ -hJc cæh´jØk; TfkA Qgk dxjfs’ esî[ tÓl dxjSelshÙs’ dÏkselÙj]xjukA rÓflsn’ pJSeØj eyÎjgk’k; esî dxj]lR SrgA pJeSvØjsu dÞjÓSÓl -hJc QlG]lR YCajØk; esî[ QlGÑS]mkdxksm ahfkg’ -gkA dm’ki’jÓ; ihju i}sixjØÍX Lixksm dÏkdsx SiprjÌjØk; Ye.Ijuksm sdl}lgÙjhjSÌlX dxj fkmÍj]lnkA; ak}RilÙdsx >lMkdxl]jukÒ sm’Jc dxj |sy ejmjØjgk’k; <l LÓÓ; Sd]kfj’hln trj] domkfH T,¶sÌ}f; esî[ esî;;;;; Sd]kfj’fjrkSC,A;;;;

@-hJc dk}j] Tisg -sgsuæjhkA QlGÑju]lR dqjuk’kSÞl# KsÞæjH Sdlmfj akÝlsd S>lPjÌj]lik’fln@%

Ql LSÌlX Tfln Sdlmfj esî Blsrïjr Tijsm i’k# tÍsr i’k# tïjr# -hJc fhdkmÎk; ak’jhkÒiglgln# do}Øjgjdxksm SdlmfjulSnl Tf# ijgHakrdXSelhkA Siprj]kduln; dkqjakuhjsr dlnlrkajÓ;

@BlR;;;; dkqjakuhjsrSÙmjSÌluflujgk’k@ LiX QgkijPA eysÎlÌjØk;

dykÙ Sdl}kPgjØ QglX vlmjsunJMk; -hJc sB}j; iÖlHSelshukÒ Tulsx tijsmSul dÞflnSÓlÂÂ eSî[ iÖlhkdX;;;;#

ses}’ sv,uG eoØ LïgJîÙjH sfxjÎk; iÖlH Lhyj; @ssa ShlG/; e¸Jc Srl} plM SeluRy@; tsRy tfjGdîj ar”eoGÖA Qgk dkqjakuhjsrSÙmjSÌluflujgk’ksi’ cÑfjØk dqjÎk;

@-hJc Sdlmfjuksm KÙgÙjSh]k Srl]j; eoØ LijsmÙs’ % @Tfln i]JH@

-hJc -pUaluln i]Jhjsr dlnk’f; LiX] LfjsRy dykÙvjydkdsx sflmnsa’k Sfl’j; tsïlgk dykÌÂ LiX[ fjxÍk’ – dykÌjSh] ijgH voÞj;

@-hJcjr KyÌkSÞl#@ Sdlmfj SvlpjØk;

@ejs’# KyÌjÓlsf# TYfukA .AzjukÒ dykÙ fknjujH cIGÏsÌl}k rîYfÍX efjØ Qgk KmkÌnjÎlH -hJc tYf ckògjulujgj]kA#Â TiG]fyjukSal KyÌln;;;@

@KyÌ;;;; KyÌ@

@Srl} plM SeluRy[ ssa ShlG/@ -hJcjrk vjgji’k; TYf svyju dlgUÍsxls][ tYf zOgialuln tqkfjiu]k’f# zknrÌ}jddX tYfsuqkfjÌ_jØlhkA -hJcjr QlGÑ rjH]lyjÓ;

Trj -hJc eyuk’k

@tÓligkA wuj]k’ dxjulsn’k eyÎfksdlÞl BlrfjH domjuf; Lijsm dkSy SegkÞlujgk’k; eîjdxksm vjydkSelsh[ KmShlm Q}j]jm]k’ foihkdX[ SglaÍX;;;; iÖlhkdxkSmfkSelhkÒ dykÙ ijgjØjydkdX;;;; Blrlsd rrÎjgk’k; Lf % tÍsrulujgks” trj]yjujÓ; esî[ LisgÓlA tS’lmk eyÎf rÑsxlgk dxj dxju]lR Seldkduln;;;; tÓligkA wuj]k’ dxj;;; t’ln; ShlyjeîjSulm BlR iq]jmkddomj svufksiS’;;Â

ejs’uln vksÞhj i’f; LisRy ssdÕjH Qgk aYïijpUuksÞ’k eyÎln ts’ ijxjØf; ijhUA SdlNdyksmukA[ saGcjuujshukA SrlGfYÝjuujshukA Ye.k]xksmukA[ dlRyG>yjujsh -GØ >j,ÌjsRyuksals] SegkdX eyuk’kÞlujgk’k; siÒÙjH iJn rrikalylrln dxjØfkA[ vksÞhj f’ sdu]jR d,nA BlR fj’fkA;;;; t’j}kA tsRy KmksÌls] rrÎjgk’k;@

-hJc ijfkÝj]gulR fkmÍj; Sdlmfjakyj Qgk agk.oajulsn’ -hJcjsRy aÑj]kSfl’j; LiG TxudkÎjsr srùjSh]k SvGÙkejmjØksdlÞ .GÙlijsRy vkahjSh]k vlÎk[ @ijd¶G[ ijd¶G;;;;@ t’k ekhÝjs]lÞjgk’k;

@t’j} -gln wujØf# Sdlmfj Qgk ijmsrSÌlsh -hJcjSrlmk SvlpjØk;

@-gkA wujØjÓ; tÓligkA tS’lmk cÑlrA -iCUsÌ}k; tïk svÕnsas’rj]yjujÓlujgk’k; BlsrsRy KmkÌjsRy Sel]MjH fÌj; /l/j ilÍjÙgk’ aj_lujdsxls] BlR Sel]Mjhl iu]ly; esî;;; Sel]sMls] dJyjSÌlujgk’k;;; Blrlsd rrÎjgk’k;

LiclrsÙ il]kØgjØSÌlSq]kA -hJcjsRy aÑj sel}j]gÎk; aÑj TrjukA dgÎlH dÏkrJG Qqkdj TO Sdlmfjakyjulsd rjyuksa’kA flrfjH akÍjagj]ksa’kA -hJcjrk Sfl’j;

@LiG -sd tYfSegkÞlujgk’k#@ Sdlmfj Lixksm ssdiÏujH igÎkSelyj;

@LiG;;;; dkqjakuH[ vksÞhj[ flyls]lÝR[ iÖlH;;;; dkSySeG[ dkSySeG;;;@

tÓligkA wuj]k’ dxjujH rj’ flRalYfA poSg] QqkdjSÌldk’fluj -hJcjrk Sfl’j;

Lfjshls] -pUA;;;;

@BlR dkfjgiÞjukaluj ekHÌkyÙjgj]kdulujgk’k; trj] Cgj]kA Ky]Ai’j}kÞlujgk’k; tYful’kiØj}l /l/juksm QlEJc akyjujhjgj]kd# Lijsmsuls] fmjuR v}ÌkcfdÍxlsnS’; iluj]lR Qgk gcikajÓlÙ ekcfdÍX; LSÌlqln ekHÌkyÙ Qgk sixkÙ dkqjakuH i’f; Lisr BlR akÝkA cdoxjH Seldk’ iqjujshls] dÞj}kÞ; Tms]ls] LiR aj_luj SiSnl t’k Svlpj]lykakÞ; TO S>lymj t’k eyuk’f cdoX dk}jdX]kajSÓ# dkÎjili igkAisg aÑj tsRy cdoX >lszls] ejmju]kalujgk’k; s<l tïl LfjsRy Qgk drA t’kA sdlÞkSelnA t} smdcMkA[ t}k Srl}kA[ ao’k SdlÌj >k]kA; TgkesÙl’k >k]kA[ mjEjR S>ldc[ il}G S>l}jH;;; s<l tÍsrul tsRy -hJckdk}J rJuJ >lszls] QM]k sel]Sn’ SvlpjØl dkqjakuH -pUalpUA i’f; ejs’ svhSÌl tRykcdoxkisgsuls] >lzk vka’kdosm igkA; cdoxjsRy szujMjrmkÙkiØ QgkÑukA fgkA; eÌ]kA[ aÑj]kA TSÌl KÑ fglsrl’kA cauajsÓS’; cdoxJSdykAisg Lirijsm rjH]kA; d¸lcjshÙjulÌjs’ trjs]l’kA vjïju]lR cauA dj}lyjÓ; TO TAz¸J, SYelscls] dlnlsf e_jØ fhSiprj]Uln; aÑj Tsfls] eÙlA d¸lcjSh e_jØj}kÒosYf ejs’ <jòj txkÌl; mJiJh t’kA ,lgoD DlsRy cjrja dÞl afj; ejs’ <jòj TOcjulukA; alfc % s<l SwUlaYmjujSh]k SelulÌjs’ fjgjØkiglSr Sfl’oÓ; SdlnkA[ YfjSdlnkA[ sshRckA;;;; trj] iÓU,¶l; siCÌk i’l]omj Q’kA dqju]lR cauajÓ; ejs’Ìjs’ dkqjakuH d¸lcjSh]k duyjigkA; mJØG >¸ld S>lG/jSh]k fjgjukSÝlX Qgk fkÞ eJc vJScl[ sduS]l iluJ iØkf’ QM Ql}A sdlmk]kA; ts’ iÓU,¶l Lfjr; esî[

esî;;;;

TSÌl Lisrijsm;;;;#

-hJcjrk iJÞkA dgØjH i’k; SdlmfjeædxjH ejmjØjgj]k’ selmjÙgjdxksm eofhjØ rjyA Lisx LcIëul]j;;;

@ssa ShlG/[ -hJcjr Yefjsu ihju T,¶alujgk’k t’ -hJc cÑfjØk dqjÎk@ i]JH Lhyj;;;; t’lhkA LÍsruÓ[ LÍsruÓ t’ LisRy arc eyÎk;

@tæjhkA fkmG’k rm’ cA.iÍX -hJcjH rj’k fs’uyjulR Sdlmfj]k flh´gUakÞ@ irjfl SelhJckdlG iluselÙj vjgjØk;

@Tf LrUlualn; Qgk sdlØk dkÎjSrlm;;;@ eÓkselïju ijd{fgoejulu Qgk cYfJ Tmu]kduyj; @LiG cYfJSipjuksm svuGikanln@ -Sgl aYïjØk; LiG] Ye.Ijuksm LSf Vlu fs’ -hJSclGÙk; Tm] vomldlyksÞæjhkA Ye.Ij] tSïl Qgk[ YeO?fuksÞ’ LiX]k Sfl’j;

@-hJc fkmG’k eyukd@ Sdlmfj dHejØk;

@LisrS’lm Qgkelm eyukA; rîYfÍsx]kyjØkA[ eoÝlMdsxÌMjukA[ aqijÓjsrÌMjukA Qs];;; SwUlaYmjuksmukA[ Ejcjd³jsRyukA[ TSdI,sRyuksals] dlgUSalG]kSÝl Lsfls] SdX]lR fs’ SemUl; t’lhkA BlR SdX]kA; tsïlgk gcal LisRy C>»A; seYmo,Ul ajc³jsRy Selsh *dgl dgl* t’Ó ejs’ aÑj ijxj]kSÝlsh *tmJ* t’ ijxjS]U TÓ;;; esî eyulÎfksdlÞl trj]k cæmA; svhSÌl BlriSrlmk senÍkA@;

@-;;; Lfkeyuo;;; tïlniR eyulfjgk’f@

-hJc TÙjgjSrgA -ShlvjØk; @Q’kajÓ; cdoxjrk ej’jsh selï]l}jH rjysu aj_lujeo]k’ agÍxksÞ’ LisrS’lmk eyÎSfujÓ; aj_luj alYfÓl;;;;; sdu][ vJc[ wlASylX;;; Qs]ukÞsYf;;; tYfdlhluj Blrlcdoxjh t’j}kA BlR dÞj}jÓlujgk’k; svhSÌl LisrS’lm cGssYecluj} eyunA’ dgkfJ}ÞlikA; clgÓU;;; Lirf eyÎSÌl sfl} trj] aj_lujagÍsx dlnnA’luj; LiRfs’ i’ sdlÞkSeluj]l}jÙglA t’ eyÎk; t’j};;;@

@t’j}@# SdlmfjØkigkdX Qgk ekfju dFSdX]lR dlfkdoGÌjØk;

@T’lxl Seluf; sv’SÌl tïkgcl Lijsm;;;; LiR ssdÕkydxkA[ Scldcksals]uj} rjH]k’k; QlSgl ThÙhÌjhkakÞ aj_lujdX; aÎ[ vkiÌ[ eØ[ rJh[ eGÌjX;;;; Lfk eyÎÌql QlGÙf; trj] eØ Y/sc³ls] iÓU,¶l; esî BÍsm cdoxjh eØrjya SdMjÓUl;;; <lÌj >GÙS/ÞlikSÝl tÍlrkA eØuj}lH ajc³ eyukA % @Tsfl’kA rÑsm sryaÓlS}l ‘@ tïl eØ] Qgk dkqÌA# T’lg] T’ dxy ts’l]jASÞl# QlyùkA[ rJhuksals]UlsYf rÑsm dxykdx# trj] eØ T,ml;;; iÓU,ml;;; tsRy ckPjalar SvlÌl T,mA; tÌqkA iJ}jhi’ /l/jSulm eyÎ ><xA i]nf Sd]lA; @vkiÌ wuj]s}[ vkiÌ wuj]s}@ tÓl dxykA rÓfl; eØ YeSfUdjØ;;;@

@Íl BlR eyulR ay’k; tYf sryÍxkÒ aj_lujdxlsnS’l Lijsm rÓ fnkÌlujgk’k; BlrSÍl} svÓk’f -gkA dlngkf t’ LiR rjG>áaluj eyÎjgk’k; esî[ pJSeØjSulmk alYfA eyÎk; pJSeØj] akuhjsr LyjulasYf esî[ Qgk aj_luj TykÙ f’SÌlSq]kal Lisgls] i’f;;;;@

@-sgls]# eyuo;;;; eyuo;;;;@ Sdlmfj Lisx SYelñl<jÌjØk;

@Lisgls]; trj]isg LyjujÓ; BlrkA LirkA aj_lujSÙl}ÙjH Qlmj]xj]kdulujgk’k; Ql}ÙjrjmujH Q’k rjH]kA[ Qgk aj_luj fj’kA LÍsr QlmjSulmj;;;; Qgk alxÙjrmksÙÙjuSÌlX LirfjSh] vlmj; BlrkA ej’lsh vlmj; flSq]k flnk flnk Seldk’ Qgk alxalujgk’k Lf; Q’kA -Shlvj]lR domj dqjÎjÓ; BlR flnkflnkSeluj; vkMjhkA Q’kA dÞjÓ; QmkijH Qgk ssaflrÙ BlR ahG’mjØk iJnk LisgÓlA LijsmukÞlujgk’k; BlR iJn ssaflrA Qgk akyjuksm rmk]lujgk’k; Lijsm Qgk .gnJH Qgk d,nA Sdu] ts’ Srl]jvjgjØk; @ts’ fjS’lxo@ t’f eyÎk; LisgÓlA Lf fj’lR SYegjÌjØk; Blrf fj’k; s<l tsïlgk gkvjulujgk’k Lfjr esî[ Lfk fj’f BlR – akyjujhjgk’ln; ej’Jm BlR KyÍjSÌluj (-pUSa trj]ky]A igk’kÞlujgk’SÓlÂ); KngkSÝlX BlR LyjulÙ Qgk ëhÙlujgk’k; Lijsm ylnjuksm SYdlS] dxj rm]kdulujgk’k; trj] Ky]A igk’kÞlujgk’k; t’j}kA;;;;LÓ[ BlR dmHÙJgÙlujgk’k; vjMs]lùêlgksm r{ÙA dlnlR -xkdX domjujgk’k; LSÌlqln trj] dkSysC° Semj Sfl’juf; dmhjSh]k Srl]juSÌlX sixjØA dÞSfujÓ; ejs’;;;dksy e}lx]lG i’k; vkiÌkeo]X]k edgA sixkÙ eo]X ijgjÎfjr LiG] Cjî dj}kalujgk’k; ylnj ts’ amjujhjgkÙj QlarjØk; esî[ tSÌlSql BlrkyÍjSÌluj; LsÓæjH dxj akqkiR dlnlalujgk’k;

@ej’Jm -hJcjsr LiG tSÍl}lnk sdlÞkSeluf#@ Sdlmfj LfjsRy YdogfdX ayØkiu]lR |sy elmkse}k;

-hJc Qs}l’lShlvjØk; ejs’ÌyÎk; @Sdlalxj]mhlauksm LmkSÙ]; dmhladX] rÓ dFeyulryjulsa'[ ylnjukA[ Ye.IjukA eyÎk; pJSeØjukA Sd}flnsYf esî Lijsm TO i]JhjsRy Selsh Qgk cjA<]qkdR KÞlujgk’k; trj] dkSysC° Semjuluj; aÑjsu dlnnA ‘ Sfl’j; esî Trj LÍsr eyÎlH fhsi}j]xuksa’ Ye.Ij eyÎk; aj_luj fj’ fj’ tsRy sflÏk SiprjØk fkmÍjujgk’k; trj] aj_luj afjulujgk’k; esî cjA<]qkdR ts’ dÏkgk}j[ ejs’ eyÎk @Tsflgk falCuSÓ#@

@trj]Ísr Sfl’jujÓ; dkqjakuhjsr dlnlrjÓlujgk’k; Lisrijsmsu’ SvlpjØSÌlX LiG eyÎk; LiR Sisylgk -hJcjsr Sfmj Selujgj]kdulsn’; LSflÞl BlR eyÎf[ BlriSrlm senÍlSÝlil’;;;@ -[ ejs’ukakÞluj vjMs]lùêlgksm /lRc LfjsRy Qmkijhl *Sdlmfj* *Sdlmfj* t’ Sd}f; -Sgl ijxjØk eyuk’kÞlujgk’k ijvlgn fkmÍlR Seldk’k* t’; trj]yjujÓlujgk’k ijvlgn t’lH;;;;@

-hJc dgÎk fkmÍkSal t’ Lixksm aÑj]k cACualuj; @ijd¶G[ -sgukA siyksf ijmgksf’k eyuo[ eyuo@ LiG ekhÝj;

@ej’Jm -hJcjr tïlnk cA.ijØf#@ Sdlmfj iJÞkA iJÞkA SvlpjØk;

ijvlgnS]lmfjujH -hJc

@-hJc tÍsruln TO sdnjujhdsÌ}f#@

@-gln -hJcjsr iCJdgjØ sdlÞkSeluf@

(Qgk svyju seNdk}jSulmk Svlpju]lik’ il]Ó *iCJdgnA* t’sf’ cYfJSipj svuGikaN QØiØk)

@ LiG tYfSegkÞlujgk’k#@

@-glnlpUA -hJcjsr#@

@><xA iu]lalujgk’jSÓ#@

@dkfyj Qlmlalujgk’jSÓ#@

glwli[ -mfR ylnj fkmÍjuiG Ligigksm glwcjA<lcrÍxjhjgj]kdulujgk’k; -hJc coîjØk Srl]j; eîjdX[ a{zÍX;;; eØakxÙhÌkdX;;; Sdlmfjuksm QÙrmkijH Qgk SaCÌkyÙ elH]}jdX ijxÝjiØjgj]k’k; LiX] sdlfjuluj; s<l TO rCjØ ijvlgnsul’k dqjÎjgks’æjH QlSgl d,nA elH]}j dj}kalujgj]kA;

ijPjdGÙlijsRy dScgujhlgln# glwliSÓ Lf# SglasÙlÌjukAiØ;;;; glwli rjgiPjSegksm SegkdsxqkfjiØ vkgkX rjiGÙj; QlSgl SewkdxkA iluj]lR fkmÍj;

@trj] TO Segkdsxl’kA LyjujÓ; Blrji Sd}j}kSelhkajÓ;@ -hJc fJGÙk eyÎk;

@SalSx;;; LÍsr eyulfjgj]o; TisgÓlA rjs’ KeYpijØigln; rJ LÙgÙjhln salqj rHSdÞf@ ilpj.lzA i]JH LiSxlm aYïjØk; -hJcjrk Sp,UA i’k; @KeYpijsØS’l# -g# siÒ]kqjakuShl vjMs]lùSrl# Sdlalxj]mhlaSul# elÌlÙjÌkqkSil# TÓ;;; TÓ;;;;@

@-hJSclGÙk; donjrk akdxjH <k]ihj]k’ elÌlÙj] tsïlgk Scº<alujgk’k dlSilfj]l]ulis} vjydkdX]kÒjH djmÙj tYfuj,¶SÙlsmuln Ky]juf# Lsfls] tÍsr KeYpialdkA#

@-hJcjsr -gkA KeYpijØj}jÓ t’lSnl eyuk’f#@ % Sdlmfj iJÞkA SvlpjØk;

@-hJc[ tsRy sel’kdk}J[ rJ ayjØ eyugkf; TO Sdc rak]k wuj]nA; TiGs]ÓlA Cjî h.j]nA;@

-hJcjr iÓlsf Sfl’j; vJ}kemulxjdsx dÞSÌlX LiX]k eliA Sfl’j; sv,uG eoØ Lixksm dÏkdxjSh]k Srl]j; tYf eùclg]}jdxln LiR f’j}kÒf TÓ; Tisgsu’kA Cjîj]lR elmjÓ; elmjÓ;

Sdlmfjakyj -sd fjgjuk’fluiX]k Sfl’j; Yefj.lzA i]jH KSê,ilrluj dlnsÌ}k; rlh´Ùjao’kSeG fhselïjØ Srl]j; dkqjakuH[ elÌlÙjÌkqk[ Sdlalxj]mhla[ vjMs]lùR[ Ye.Ij[ -mfR glwli;;; LiX] |sy cSïl,aluj; dkqjakujhjsRy dosm iJÞkA iJÞkA Qlmj]xj]lriX]k Sfl’j; vksÞhjuksm vlu cH]lgA; s<l TgkesÙ}kdjShl .lgikA vkahjShMj cdoxjSh]k Seldk’fjhksaYfSul S.paln Ye.Ijuksm iJ}jsh dkgkakxdk coÌjsRy tgji SwUlsaYmjukA Ejcjd³kA e_j]k’fjhksaYfSul gcaln SYdls] dxjukA dmH r{ÙikA;

@BlR;;; trj]jisgsuls] ihju T,¶aln;@ -hJc vjgjØk; dmhlaukA dlSilfj]l]ukA dÏjyk]j; Lsflgk ekfju dxjulsn’ -hJcjrk Sfl’j; rUlulPjeR -hJcjsr Srl]j; -hJcjsRy aÑj fhdyÍj iJnjgk’k; -hJcjsRy i]JH SaCSaH ssddkÙj */lsa/* t’kgkij}k;

rUlulPjeR dHÌjØk;

@eJ?jÌj]sÌ}ksi’ -Sglej]sÌ} dk}j[ -hJc 10 iuc[ cISaPul[ cIïA T,¶YedlgA 43 YefjdXs]lÌA Seluflsn’kA[ ilpjuksm T,¶Ùjsrfjgluj Q’kA fs’ cA.ijØj}jsÓ’kA rm’sfÓlA fs’ ilpjuksm cÑfSÙlmk domjulsn’kA ilpjujH rj’k fs’ Sd}[ rjgkelPjdA sfxjÎjgj]k’fjrlH rlh´Ùjao’k SesgukA dkMijakígl]lR KÙgijmkdukA[ sfMlu eglfj rHdjufjrlH ilpj.lzÙkÒiG efjrlujgA goe iJfA alrr,¶A rHSdÞflukA;;;

Sdlmfj Qgk dmhluj; -hJc akuhjsr Srl]j; -hJcjsRy aÑj Kys] rjhijxjØk; akuH ssdÙÞujsh ZmjdlgÙjShu]k Srl]k’k; Ql;;; Lir iÞGhlRyjshÙlrkÒ cauA dqjÎjgj]kA; -hJc KØÙjhisr ijxjØk; LiR ijxjSdX]lsf Qlmj; LiX] Tøl.AzA Sfl’j; flR LiSrlmk ejnÍksa’ eyÎfksdlÞlujgj]kSal LiR Seluf# TrjsuÍsr KpUlrÙjshÙkA# LiX] cæmA i’k; Trjsuïk svÕkA# Sel]MjH /l/j ilÍjÙ’ aj_lujdxkÞ; Lfk fj’lA; LÓlsf tÍsr cauA dxukA# LiX dkÌlu]JCujH ssdÕj}kSrl]j; ssdijghkdxjH Qgk Q}kanA eg’k; dJC]k ekysÙmkÙ aj_lujdxjH rj’ emGs’lhjØ vkiÌk rjyA Lixksm ijghkdsx vkiÌjØk; tYf QlGÑjØj}kA KpUlrÙjSh]kÒ iqj LiX] QlGÑ i’jÓ; LhjÎkSelu aj_lujdsx QlGÙ -hJc dgÎk; iJÞkA iJÞkA dgÎk;

Generated from archived content: story1_june4_07.html Author: roshni-swapna

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here

 Click this button or press Ctrl+G to toggle between Malayalam and English