പടിയിറങ്ങുന്ന മഴച്ചാറലുകൾ

La{fiG,jnj;;;;

SaZaH<lG;;;;

@-ròla{fdG,jnj;;;; La{fiG,jnj@ % elmj akÙkcIlaj pJîjfG t}ulekgÙjH aqseÕjØk;

Ld>yjsRy cpc³jsh -ëlrzludrlujgk’ flRcR SaZaH<lG -hejØlH uakrujsh QlxÍX r{ÙA svufjgk’sYfÂ

Lf % equ aq]lhA

T’ % dlhA sfMjseÕk’ aqu] rlrlGöÍSxsy;;;

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

ahulxjuksm arc³jH z{<lfkgfIÙjsRyukA[ YenuÙjsRyukA rJGØlhkdxln fJGÙjgk’f;

rzgdilmÍxjsh -XÙjg]kdX]jmujhkA sfl}kak’jH rm]k’isr si}jiJqÙlR e_jÌj]k’ -Pkrjd cAcdlgÙjsRy vomjhkA[ TðGsrM vlMjÍjrjmujhkA T’ aqØlyhkdSxH]lR[ -G][ tijsmuln SrgA# LsÓæjHfs’ aqØlyhkdX Ts’ijsm#

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

t’j}kA rÑksm dFdxjhkA[ dijfdxjhkA aq fjajGÙk seÕkduln vjhSÌlX;

rl}kiqjdxjH QlmjÙjajGÙ[ alÝqSÙrjsRy aPkgA simjÎ exxj]om anjsulØ Sd} Qlmk’ dk}jdX;;;LrUalujs]lÞjgj]k’k TO dlqvdXÂ

esÞSÍl Q;tR;ij;tqkfj % aquksm LSÍuMÙ QMu] rjH]k’ Qgk dk}jsuÌMjÂ

TmiqjdxjH fxAsd}j rjH]k’ aq]kxÍxjH vij}jsÙyjÌjØksdlÞkxx cdoX ulYfdX[ T’ seÕk’ aquksm Qgk cIeºalilA;

tæjhkA tijsmsuls]Sul aqØlyhkdxkÞ

QqjÎ dlmkdxksm rzrfujShu];;;

agnA ijfØ rl}jRekyÍxjShu]

SirhjsRy vomkA QqjikdlhÙjsRy fjajGÌkA dqjÎ ulYfulik’ dk}jdX;;;

Tigjrj rrSuÞf |fk aquln#

<jAcuksm dHafjhkdX sv’kak}k’ LfjGigÝkdX%LsfijsmulnlSil#

@SirhjR akDA Ydogsa’lhkA

BlSrlG]k’k Scº<iluSÌlsm;;;;@ Q;tR;ij;

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

emjujyÍk’ YzlacOg.ÍX]k edgA iu]lR Ydogfuksm elu]MkdX ijenjujshÙj]qjÎk;

glîcsRy ejmjujhdsÌ} glwdkalgjsu gîj]lR |qkdmhkA dm’ -ujgsÙl’kglikdxjsh glwdkalgR Trj igjÓ; >lzplp fJaqujshgjÎkiSÓlÂ

TSÌlX agnaq seÕk’ dlhAÂ iuHigÝk aomk’ segkaqukA[ arc³jH seu¹krjyu]k’ YenuaqukA T’ ahulxjuksm arc³jsr ij}dhk’k;

*aq]lhaln

arc³lsh rÑX

rjru]lÙsfÓlA

sdlmkælMkSelsh

igkA dlhaln

ay]k’ksiæjH

arc³lCIcju]k%

‘ky]Ùjhlujgj]s}[

rjfUaky]Ùjhlujgj]s}Â@ %LRiG Lhj (aq]lhA)

cO<{pÙjsRy -q]mhkdxjH rj’kalyj[ cau>ájf do}kSvghkdxksm dlÝckdX;;;rjyÌdj}kdxksm alu]lqvdX eqkÙ alÍdX edkÙkfj’k’ cO<{pÍxksm sfxjÎ dlqvdX]kedgA[ LYdaA ijxÝk’ vlrH ije¸iÍxkA sd}kdlqvdxkA[ -SZl,dh<ÍxkA alYfA; egcUÍxksm alu]lqvdxjhkAse} iqjfjgjÎk Seldk’ ukifIÍX; tæjhkA Tmu] cO<{pÍxksm[ aquksm aSMSfl akDÍX;;;

@aqfR aSMSfl akDA

fnkÌÙk

<{puA rJGÙj rlA

aq svykÙfkA

TmisÙ]oclfjgkÞ elfujH

edH dqjØfkA

LfkA ay’d%

s’lmkijH[ asMlgk

fknujsÓ’yj%

ÎmkÙfkA rÑ%

xiSC,jØfkA % ijwuhîaj

Sizfuksm vkqjujH rÑksm rl}jsh -å<fUlrjg] |yjigk’k; dms]njdxksm YexuaqujHsÌ} r}Afjgjuk’iGÂ LrlF>lhUÍX]kSaH vkmkaq SdlgjsØlgjukSÝlX[ emjujyÍjSÌluigkA[ wJiR rkxxjsumk]sÌ}igkA .oaj]mjujhjgk’ rjC°>paluj dguk’ wJirkA;;;

aqu] agnÙjsRy fnkÌlSnl#

“The rain has a friendly sound

To one who’s six feet underground”

– Edna St.Vincent Milley

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Srl]jSrl]j rjHS] tÓlA r,malik’k;

@aquksm QlGÑujhkÞ

rak] r,malu Qgk aqijÓ

sspisÙ dlÙjgju]k’ Qgk cIGzÿA

ekquksm QlGÑujhkÞ

aquksm QlGÑ@;

ekqdX[ dluhkdX[ aÏ[ CIlcA[ iluk;;; tÓlA emjujyÍj]qjÎk;

Trj aqsulgk QlGÑalYfalilA

aqØlyhjH rjyuk’ Scº<sÙ dsÞmk]lR arc³kdX]jrj t’lnlSil dqjukd#

@LsÓæjhkA Scº<salgk

aqØlyhlnSÓ#@

%Q;tR;ij

Generated from archived content: essay-mar17.html Author: roshni-swapna

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here