കാലത്തിനപ്പുറം തുടിക്കുന്ന കവിതയുടെ പേസ്‌മേക്കർ

dijf t’lshï t’ SvlpUÙjr *asMl’kaÓlÙ tSïl Q’ * t’k alYfSa KÙgA eyulrlio; Lf rlA tÙjSØglrlYz<j]k’ TmalilA[ rlA SdX]lrlYz<j]k’ Qgk C>»aldlA KmhjShMkilÍj dgjÎknÍlrlYz<j]k’ Qgk aj’HYeil<aldlA[ cIuA KgkdjiJqlR -Yz<j]k’ Qgk rjaj,aldlA[ akyjikdxksm dmhjH TmjØkfdglrlYz<j]k’ |dldjulu Qgk dÌH ulYfuldlA[ rjC>»rlu Qgk cùlgj Ql]kagÍSxlmk eyÎ Qgk g<cUaldlA[ SvlgiJnk selÒju dkÎkijghjsr]kyjØkÒ cIeºaldlA;;;tsïls]ululhkA dijf asMl’kaÓlÙ tïjsrsuls]Sul coîj]k’kÞ;

dijfujhosm dm’kSeldk’iG wJijfÙjsRy clalrUfdX]kxxjH cIl.lijdaluj rjhrjH]k’igÓ; LiG] dlqvuksm Qgk ao’lA dÏkÞldk’k; SdXijuksm Qgk YCinemA domj cIluÙaldk’k[ ceGCÙjsRy asMlgjmA domj cIïaldk’k; dijsu’lH Lelgalu dlhÙjsRy SrG]lqvdX]k ak’jH rjGÙsÌ}irldk’k; Lrïalu wJijflrk.iÍX]k SrG ijgH voÞsÌ}irldk’k;

dijfdsxqkfkdsu’fjhÌkyA[ dijfujH wJijfsÙ SdlG]kduln dijfdxksm rjHrjHÌjrlPlgA; Qgk eSî[ YeSauÙjShl[ ildcgnjdxksm KÐIh SfwcksdlSÞl alYfA LrCIgal]sÌmlR Qgk dijf]k .lzUakÞlijÓ; ayjØ LeoGÖalu TqumkÌÍxksm clPUfdxjhosm wJijfikA[ ulFlGöUikA[ >jA>ÍxkA[ YeSulzÍxkA sdlÞk hxjfaldk’ Qgk dijf rjhrj’ksi’kA iglA; Tsflgk fgA ssigkßUalsn’k eyulA; Cgjulujgj]lA[ hlxjfUÙjhkA ZrfIA rjyuk’ QgkfgA ssigkßUÙjsRy ulFlGöUA;

TÙgÙjshlgk ulFlGöUÙjsRy SrG]lqvdxln aSrlw dl}lÝÒjuksm dijfdX; wJijfÙjsRy tÓl dykÙakDÍsxukA fky’kdl}j[ QmkijH Blsr’ QMil]jhosm Shldsa’ caYzfsu rjGÖvj]k’ Qgk ssPgUA TO ekc¹dÙjsh dijfdX akS’l}ksiu]k’kÞ; Tsflgk L<AS>lPaÓ; ayjØ |sy]omkfH Lyjuk’f cIïA cIfIsÙukA wJijfsÙukalufjrlH[ f’jhosmukÒ dlqvdX]kA SdXijdX]kA cfUcáfSuykA t’ rj,dxæfln; dlqvuksmukA SdXijuksmukA[ Lrk.iÍxksm -qakÒ djnykdxjH rj’ wJijfÙjsRy coîaulFlGöUÍsx Sdlgjsumk]lrkÒ djfÌkdxln aSrlw dl}lÝÒjuksm dijfdX; LiujH QSg cauA dlhÙjsRyukA[ wJijfÙjsRyukA[ dlqvuksmukA SdXijuksmukA[ Lrk.iÙjsRyukA[ dhleÙjsRyukA[ eJ?dxksmukA whumgkdX LzlPfujH rj’ arc³jSh]kA ijgH voÞk’k;

vkMkelmkdsx rjgJîjØ[ Lisu wJijfÙjSh]kA dijfujSh]kA cIlACJdgj]kSÝlX[ flR dijulujgj]k’f Tfjsrls]SiÞjuln t’ fjgjØyjuk’isRy cIfIaln aSrlwjhkÒf; ahulxdijf rjgiPj .likdfIegjnla ijdcriUfUc¹fdsx ej’j}jgj]k'[ -Pkrjdf]kA[ KÙglPkrjdf]kajÌkyakÒ dliUclAcdlgjd TmÙjhln TO dijfdxksm ëlrA;

wJijfÙjsh -ïg[ >l<U ssigkßUÍxksm dhleÍsx |sy coîaaluj dsÞÙkdukA dijfujSh]k edGÙkdukA svÕk’fjhosmuln aSrlwjsRy dijfdX frjaulGÐj]k’f; TO cAZG,Ísx aSrlw -ij,]gj]k’flds}[ wJijfegjcgÍxksm coîaëhjdxjhosm ulYfsvuf[ Liuksm <{puajmjÌkdX cIïA -ålijSRyfluj |MkilÍj Lisu il]kdxjShu] goealMA svufln; LfksdlÞkfs’ Qgk |divrÙjH fkmÍjulhkA aSrlwjsRy dijfu] Qgk ><kivrÙjsRy cI.liA ixsgsÌs}’k ssdigk’fluj dlnlA; dijf]kÒjH LisuÓlA fs’ LfjSRyflu ijCIcrJufSulsm rjhrjH]kdukA svÕk’k; -DUlrÙjsh Lfjcoîaalu LrrUfsdlÞkA LifgnÙjsh[ rjzo?saæjhkA cfUcáalu ijClhf sdlÞkaln Tf clPUaldk’f;

iUiëlejfalu ëjgA rjuaÍxjH rj’d'[ aOrA vomj Qgk dmhjShu]jyÍk’ QlSgl dijuksm KÒjhkA asMlgk dmH domjukÞ[ Qgk fkÒj whalsuæjhkA dmhjsRy iUle¹jdo}lrlYz<j]k’ Qgk ij<IhulYfjdsRy arc³kÞ; fsRy dlqvdxksm hlxjfUÙjhosm[ LYfsul’kA hxjfaÓlÙfkA[ .Jdgikalu Qgk dlhÙjsRy gídydsx fjgjØyjulR fsRy ssdiCA dijf alYfSaukÒosi’ fjgjØyjiln aSrlwjsr ekhGÙk’f; TO LiS>lPA ekfkdijfuksm rjgujH iUíalu QgjmA cIïal]lR TO dijfdsx c<luj]k’kÞ;

demSZl,Íxksm ildijgk’kdX] dijfujH ëlrA dj}k’jÓ; ayjØ cIuA il]luj tgjÎ dijfu] vomkedgkduln TO dij; LSÌlqln wJijfÙjsRy fJujH rj’ LîgÍxkA[ -CuÍxkA[ LGöÍxkA edG’kdj}k’f; alrk,jdfuksm coîapGCjrjdxjH[ sd}kdlqvdxksm selÒulu rjyÍX foilsf *vjYfdFujsh KykÝkdxkSm*fkSelsh rjC>»A ulYf svuf ulFlGöUsÙ sfls}mk]lrln aSrlw fsRy dijfdxjhosm YCaj]k’f;

Generated from archived content: book2_feb20_07.html Author: roshni-swapna

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here

 Click this button or press Ctrl+G to toggle between Malayalam and English