നിർവചനങ്ങൾ

പ്രണയം – നുണഞ്ഞുതീർക്കുന്ന

ഖരജലത്തിന്റെ മധുരമാണെന്ന്‌

പറഞ്ഞതാരാണ്‌?

അതുകൊണ്ടല്ലേ – അതുവേഗം

അലിഞ്ഞു തീർന്നത്‌.

സൗഹൃദം-എരിഞ്ഞുതീരുന്ന

പുകയിലക്കൊളളിയുടെ

ലഹരിയാണെന്ന്‌ പറഞ്ഞതാരാണ്‌?

അതുകൊണ്ടല്ലേ-അതുവേഗം

അണഞ്ഞുപോയത്‌.

അറിവ്‌-ഓർമ്മ ചികയുന്ന

ബിരുദപത്രങ്ങളുടെ

തൂക്കത്താലാണ്‌ അളക്കപ്പെടുന്നതെന്ന്‌

പറഞ്ഞതാരാണ്‌?

അതുകൊണ്ടല്ലേ-അതുവേഗം

എഴുതിമറന്നത്‌.

വിപ്ലവം-പറഞ്ഞു നടക്കാനുളള

പ്രസംഗമാണെന്ന്‌ പറഞ്ഞതാരാണ്‌?

അതുകൊണ്ടല്ലേ – അതുവെറുതെ

പറഞ്ഞുതീർത്തത്‌.

വെളിച്ചം – ദുഃഖമാണെന്ന്‌

പറഞ്ഞതാരാണ്‌?

അതുകൊണ്ടല്ലേ

നാം ഇരുട്ടിലായത്‌.

നിർവചനങ്ങൾ

പൂർണ്ണ വിരാമങ്ങളാണെന്ന്‌

പറഞ്ഞതാരാണ്‌?

അതുകൊണ്ടല്ലേ-ജീവിതം

അതിനുമപ്പുറത്തായത്‌.

Generated from archived content: poem3_nov24.html Author: prince_aymanam

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here