ശ്മശാനത്തിൽ

djmÙj BlsrsRy ck<{Ùjsr vox%
]jm]fR ak’jH KuG’eJ_ÙjH;
LirkvkMjhkA sdlxkÙj sisØlgl
ijxGÙdGÌogA ekdegÙsi[
rjyajqjukaluisRy foakD%
sÙlgkÑ rHdkilR dkrjÎkrjH]si[
vjg} dÙj]lsrlgkÍkali{ßR
vkmh dl]kS’lR eyÎfjÍsr
@vjg} dÙjuJdrhlikA isg
sdlfjfJgkA isg rjyÎkdSÞlxo;;;@
KgjasÏÏujhkyÎk fkxxk’k%
sÞlgkiCÙluj vjg}ukA fJukA
KuGÙjsi]k’ksÞlgkiR voxfR
TgkÝksdlÞkxx drÙ ,}ykA
CisÙ voqk’ drÙyJÙkdX
ihjsØyjukilR caualdk’k;
drÙfJuksdlÞjisrgjukSÝlX
sdlmksiujhksdlÞisugjus}Â
@drhkfÕlylu TrjsuÓligkA
Ld’k rjh]kd: Cisamk]s}@
fhejmjØkBlR Lisrulvox%
]jm]ujHsiØk edØkrjH]si
drhkSdlgju dgÞjukaluj
LgjdjshÙju iuc³R svlÓk’k;
@drhksi]lylu TrjulsgæjhkA
QgkSrl]kdlnlR sdlfjØk rjH]kS’l#
LdÙk SdyjuJagnØoxujH
akDA dlnlajrj cauA fJglylu;;;@
vjfujhlakDA dykÙjgkxk’k
vjfykA vjïSelH vjfÎk rjh]k’k;
drhksi]k’kÞmjujH: Sashulu
Qgk igjijydkmR rjg]k’k;
@ekyÙkSelikdujijsmrjS’igkA
Trjuj,}syl’mØksdlxxs}@
TÓuirkalu rak] >áajrj%
ujgkÝk,}ykamÎkiJqk’kÂ
drhksdlÞirdÙk rJyk’k
ekyÙk dlihlu Tirjgj]k’k;
KuG’k rjH]kaÌkd]kqhjho%
smlgk vkgkxluj}irkuG’kselïk’k
KfjG’k iJqk’kÞisRyuëjdX
Lmjujsh vlg]kqj]xÙjæHÂ
Qgk svæÓksdlÞisRy Segk BlR
Lijsm .jÙjujshqkfj si]si
ekdØkgkxluj}kugkSalar%
akDsas’Srl]j vjgjØksvlÓk’k;
@tqkfjsi]kSalujisRy SegkrjR
arc³jsh sixxØkagjshæjhkAÂ@
Qgk rmkÍShlmisRyulsalqj
sfxjÎk Sd}k BlsrqkÙk alu]k’k
fxG’k rJÍk’k Lisrsu’kxxj%
hm]A svusflgk sdlmkAvjfulujÂ

Generated from archived content: smasanathil.html Author: muralidharan-thrissileri

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

SHARE
Previous articleസീരിയൽ മഹാമഹം
Next articleസ്നേഹഹത്യ
1958 ഏപ്രിൽ 25ന്‌ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മട്ടനൂരിലെ അരിങ്ങോട്ടിൽ ജനിച്ചു. കൊമേഴ്സിൽ ബിരുദാനന്തരബിരുദം നേടി. 1984 ജനുവരി മുതൽ അങ്കമാലി ടെൽക്കിൽ ജോലിനോക്കുന്നു. ചന്ദ്രിക, ദേശാഭിമാനി, കേസരി, മലയാള കവിത (ഗുരുവായൂർ), സമതാളം, യുവധാര, ക്ഷേത്രസോപാനം തുടങ്ങി പല പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലും കഥകളും കവിതകളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. കഥയ്‌ക്കും കവിതയ്‌ക്കും അഖിലകേരളാടിസ്ഥാനത്തിലും അല്ലാതെയുമായി പല സമ്മാനങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്‌. കവിയരങ്ങുകളിൽ കവിത അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട്‌. ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കായി ഒരു കവിതാസമാഹാരത്തിന്റെ പണിപ്പുരയിലാണ്‌. ഭാര്യ ഃ കെ. വിലാസിനി മകൾഃ കെ. സൗമ്യ. Address: Phone: 484%459414 ‘ഈശാനം’, മനക്കപ്പടി ലെയ്‌ൻ മേക്കാട്‌ പി.ഒ Post Code: 683589

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here

 Click this button or press Ctrl+G to toggle between Malayalam and English