കവിയോട്‌

ഇവനു പാടുവാൻ രചിക്കുമോ കവേ,

ഭവാനൊരു നവമനോഹരഗീതം?

പഴിക്കയല്ല ഞാൻ – പലപ്പൊഴും മുമ്പു

പലരും പാടിയ പഴയ പാട്ടുകൾ;

ലളിതകോമളപദാവലികളി-

ലൊളിച്ചുവച്ചെന്നെച്ചതിക്കാൻ നോക്കണ്ട.

മുറയ്‌ക്കലങ്കാരം നിറച്ചാലായതിൽ

ഭ്രമിക്കും ഞാനെന്നു നിനയ്‌ക്കയും വേണ്ട.

മതിമുഖിയുടെ മൃദുലഹാസത്തിൽ

പൊതിഞ്ഞതിന്നൊരു പുതുമ ചേർക്കേണ്ട.

ഇവനു പാടുവാൻ രചിക്കുമോ കവേ,

ഭവാൻ സ്വതന്ത്രനായൊരു നവഗീതം?

അതു കേട്ടാലെന്റെ സിരകളിൽക്കൂടി-

യതിവേഗം രക്തം തിളച്ചു പായണം;

ഉടനിവൻ ധീരഹൃദയാവേശത്താ-

ലടിമച്ചങ്ങല മുറിച്ചെറിയണം.

Generated from archived content: poem3_mar17.html Author: ksk_thalikkulam

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here