മൂന്ന്‌ ഘട്ടവും ഞാനും

കൊഞ്ഞനം കാട്ടുക

കല്ലോണ്ടെറിയുക

പറഞ്ഞതു കേക്കാതെ

വാശിപിടിയ്‌ക്കുക

ഒന്നാംഘട്ടം ഇങ്ങനെ വേണം

തിളച്ചുമറിയുക

കിതയ്‌ക്കാതെയോടുക

ആളിക്കത്തുക

രണ്ടാംഘട്ടം ഇങ്ങനെ വേണം

നടുവിലായ്‌ നിൽക്കുക

ഞ്യായം പറയുക

മാന്യനായ്‌ ചാവുക

മൂന്നാംഘട്ടം ഇങ്ങനെവേണം

ഞാനൊരാൾമാത്രം

വഴിതെറ്റിപ്പോയവൻ

ഞാനൊരാൾ മാത്രം

കഴുവേറാൻ നില്പവൻ.

Generated from archived content: munnukhattam.html Author: kk_parameswaran

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here