ചിത്രശലഭം

1

arc³jH
sixjØÙjR dnjd%
uksÞ’lhkafk%
dÏjShu]h´alil<j%
ØJmlsf’kA[
fJ SfmjsØ’k
sixjØA sdmkÙk’
wêSa[ rJsuïjrk
i’kejy’J%
aÏjH;;;#

2

-hcUaldkA
do}jH c{,mjsu
LmØj}k dlGakDA
Seyj posg
TqÎkSaik’iR
flgdlalh
SdlG]kA
glijsr dlnlsfSÍl
TgkxkalYfalsnÍk%
sa’k svlÓJ}k
cpl
TgkxjH ayuk’k;

3

-ukc³j%
h<ælgj[ siujhjR
a<lCg gCajujH rj’kA
fh%
sasÓsuls’lxjÌjØk
siujH
rJÍkS’gÙk
fJg cùlgjulu[
cogUlc¹auA dÞkdN%
dkxjGÙj}k%
iJÞkajgkxjhiSrukA
dlÙk%
dlÙjgj]k’k

4

Q’jHrjs’l%
‘jSh]k duyjujyÍkSÝlX
ssdigkA
rjyÍxjH
Kêlp.gjfulu
Srmk’k:
ehikgk
alyk’k
Sr}ÍX]lu
Srgjsr ay’kxx
Sr}%
salgkSr}Sal;;;;;;#
5
rjzo?SaSfl%
dgc´GC%
ÙlshlgkpjrA
do}jsh a<laOrA
simjÎlH
iGÏYe.
cIøò%
ckDsaqkA
arc³kaluh´A
wJijfA gkvj]kilR
ssdi’
dlgknUA
dgxlH
PUlrjØj}k
eoijhjgk’lH
eoij’qdlu[
eo]lÙ
sØmjs]lgkeoilu;
glijH
ijÏjShs]lxj]kSÝlX
LM eoùjydkdX
cogUrkdnjuldkA;

Generated from archived content: chithrasalabham.html Author: kalathara-gopan

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

SHARE
Previous articleചില്ലറപ്പൈസ
Next articleഒൻപത്‌
പാരലൽ കോളേജ്‌ അദ്ധ്യാപകൻ. 1992 മുതൽ കവിതകൾ എഴുതിതുടങ്ങി. ആദ്യകവിത ജനയുഗത്തിൽ, തുടർന്ന്‌ കേരളകൗമുദി വാരാന്ത്യപ്പതിപ്പിലും, ഗ്രന്ഥലോകം കവിതാപ്പതിപ്പിലും, ഉപദ്ധ്വനി ത്രൈമാസികയിലും, 2001 കേരളകവിതയിലും കവിതകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. Address: Phone: 888044 കളത്തറ ഗോപൻ(ഗോപകുമാർ.ജെ.) മഞ്ച. പി.ഒ. നെടുമങ്ങാട്‌ Post Code: 695541

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here

 Click this button or press Ctrl+G to toggle between Malayalam and English