ആസ്വാദനത്തിന്റെ ബുദ്ധപൂർണ്ണിമ

vjgegjvjfalu SrliH rjGÖvrÍsx ssiuíjdikA rJfjukdfikalu Lrk.iÍxjhosm ayjdm]k’ Srlihln YCJ; Txaf SwlnjsRy *>kßR*; SrlihjsRy -gA.ÙjH YCJ; akÎjrlm efadkalG tqkfkASelsh alyjalyj .gj]sÌmk’ gÞk <{puÍX >kßrkÞ; YefUîÙjH L<jAcuksmukA ClïjuksmukA ëhjdxjhosmuln >kßR rÑksm <{puÍxjSh] YeSiCj]k’f; t’lH >kßssvfrUÙjsRy Kxxjhlsd LClïjuksm cSElmregÝgdxkÞ; Yeeùlrk.iÍsx Qgk ëjfYewBsRy plGCrjd dlqvdxjhosmuln >kßR Srl]j]lnk’f; TÙgsalgk Lrk.iÙjsRy KplÙalu fhA *>kß*rjhosm YCJ Txaf LmulxsÌmkÙk’f YCSßualn;

ekfju dlhÙ >kßsr Lmjëlral]jsulgk SrliH KÞlikd t’fkfs’ Qgrk.ialn; Yeldfalu dlhsÙ cfUcáikA -GÐiikalu .l,ujhosm LifgjÌj]kd |sy YCadgalu Qgk pOfUaln; vgjYfëhjdxjhosm[ rgiACClcYfÙjsRy clPUfdxjSh]kA Lijsm rj’ ark,Uliëuksm ij.j’lrk.iÍxkSh]kA Txafuksm >kßR QqkdjSÌldk’k;

TÙgA vgjYflSrI,nÍX TrjukA YCJ TxafujH rj’kÞlds};

@dlxjSpijuksm .ulrdalu ihju ijYz<A dykÙ dgjæHelyujH sdlÙjiØjgj]k’k; -sgukA .uvdjfgl]kA; .Jdgfuksm cA<lg fln/iA svufk rjH]k’ Yefja; LgalYfA ayØ rzrulu Spij; TgkekyÍxjSh]kA rJÞjyÍk’ SfMÌÓkdX; gírjyakxx rJÞjyÍju rli[ rlhkssddX[ TmsÙ ssddxjH D/zA[ YfjCohA[ ihfkssddxjH LckgsRy LykÙ Cjgc³[ LrkYz<A svlgjuk’ ssd]kÝjX;

rjhA efjØk djm]k’ egaCjisRy srùjhkA[ fkmujhkA vik}j rjH]k’ gOYp.lialG’ dlxJSpij;

Blr.UcjØ WSzIp vjïÍX tsRy arc³jShlmj; SipÙjH dogjgk}jsRy Spijuluj Lèj ekysÌmkij]k’ rlikaluj dlxJSpij .Jdggoejuluj rjH]k’k;

a<lSpiJ pkGzÿuksm Qgk .JdggoeA; LsÓæjH a<lckògjulu elGÖfjuksm asMlgk goeA;@

>kßR (SrliH)

Txaf SwlN

ssdgxj >kdc[ dÏoG

ijh % 120;00

Generated from archived content: vayanayude1_june16_08.html Author: kakkanadan

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here