വാരഫലം 16 ഡിസംബർ മുതൽ 23 വരെ

അശ്വതി

സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ നഷ്‌ടം ഉണ്ടാകും ആലോചനയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കും. കുടുംബജീവിതത്തിൽ പല തരത്തിലുള്ള കുഴപ്പങ്ങൾ തലപൊക്കും ആത്മസംസൃപ്‌തി നേടുന്നതിന്‌ ആദ്ധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. ബന്ധുജനങ്ങളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കും. വാഹനങ്ങൾ നിമിത്തം നഷ്‌ടം ഉണ്ടാകും.

ഭരണി

സുഖാനുഭവങ്ങൾ കുറയും. സ്വജനങ്ങളൾ മൂലം നഷ്‌ടം ഉണ്ടാകും. അലച്ചിലും വലച്ചിലും അനുഭവമാകും വ്യവഹാരങ്ങളിലും തർക്കങ്ങളിലും ഏർപ്പെടും. ഗൃഹനിർമ്മാനപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്‌ തടസ്സം ഉണ്ടാകും. ധാരാളം യാത്രകൾ ചെയ്യും. ലോണുകളും ക്രെഡിറ്റ്‌ സൗകര്യങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തും.

കാർത്തിക

കുടുംബത്തിൽ അകാരണമായ കലഹങ്ങളും കുഴപ്പങ്ങളും ഉണ്ടാകും. വാഹനസംബന്ധമായ ദുരിതങ്ങളുണ്ടാകും. യാത്രാക്ലേശങ്ങളുണ്ടാകും. സുഹൃദ്‌ബന്ധങ്ങൾക്ക്‌ ഉലച്ചിൽ തട്ടും. പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന്‌ സഹായം കിട്ടും. പഴയ വാഹനം വിറ്റ്‌ പുതിയവ വാങ്ങും.

രോഹിണി

പണം ഉണ്ടാക്കാൻ നീചമാർഗ്ഗം അവലംബിക്കും. ഔദ്യോഗിക രംഗത്ത്‌ വിമർശനങ്ങളുണ്ടാകും. വ്യാപാരവ്യവസായ രംഗത്ത്‌ മന്ദത അനുഭവപ്പെടും. ശത്രുക്കളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിർവീര്യമാക്കും. ധനനകാര്യ സ്‌ഥാപനങ്ങളിൽ നികുതി ഉദ്യോഗസ്‌ഥന്മാർ കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കും.

മകയിരം

കുടുംബ ജീവിതം സന്തോഷകരമാകും. പലവിധ ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. സൽസംഗങ്ങളിലും, ആദ്യാത്മിക രംഗങ്ങളിലും പുണ്യതീർത്ഥസ്‌നാനങ്ങളിലും ബന്ധപ്പെട്ട്‌ പ്രവർത്തിക്കും. പിതൃസ്വത്തുക്കൾ അനുഭവയോഗ്യമാകും. വീട്‌, വാഹനം, ഫളാറ്റ്‌ മുതലായവ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ശ്രമം വിജയിക്കും.

തിരുവാതിര

പ്രവർത്തന മണ്ഡലത്തിൽ നന്നായി ശോഭിക്കും. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും. മനഃസമാധാനം കുറയും സഹായികൾ മൂലം വിഷമിക്കും. കള്ളന്മാമരിൽ നി.ന്ന്‌ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകും. അലച്ചിലും വലച്ചിലും അനുഭവമാകും. പുതിയ ധനാഗമ മാർഗ്ഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തും.

പുണർതം

വീട്‌ നിർമ്മാണം തുടങ്ങും. കേസ്സുകളിലും തർക്കങ്ങളിലും വിജയിക്കും. പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ദമ്പതികൾക്ക്‌ കൂടി ചേരാനാകും. അധ്വാനഭാരം വർദ്ധിക്കും. പ്രേമബന്ധങ്ങളിൽ വിജയിക്കും. പോലീസ്‌, പട്ടാളം രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക്‌ അധികവരുമാനവും മേലധികാരികളുടെ പ്രശംസയും ക്യാഷ്‌ അവാർഡുകളും ലഭിക്കും.

പൂയം

ആരോഗ്യനിലമോശമാകും, അധികചെലവും അനാവശ്യചെലവും വന്നുചേരും. കടം വാങ്ങേണ്ടിവരും. മത്സരങ്ങളിലും തർക്കങ്ങളിലും വിജയിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉപരിപഠനത്തിന്‌ ഉള്ള ശ്രമം വിജയിക്കും. രാഷ്‌ട്രീയ സാമൂഹ്യരംഗങ്ങളിലുള്ളവർക്ക്‌ അണികളിൽ സ്വാധീനം വർദ്ധിക്കും. പൊതുരംഗത്ത്‌ നന്നായി ശോഭിക്കാനാകും.

ആയില്യം

കലാസാഹിത്യരംഗത്തുള്ളവർക്ക്‌ കാലം അനുകൂല്യമാണ്‌. സാംസ്‌കാരിക നായകന്മാർക്ക്‌ അവാർഡുകളും പ്രശംസാപത്രങ്ങളും ലഭിക്കും. ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യന്നവർക്ക്‌ അധികവരുമാനം ഉണ്ടാകും. ഭാഗ്യകുറി, ചിട്ടി മുതലായവ വീണുകിട്ടും. കൃഷിനാൽക്കാലികളിൽ നിന്ന്‌ ആദയം വർദ്ധിക്കും. സുഹൃത്തുകളുടെ സഹായം ലഭിക്കും.

മകം

മരാമത്തുപണികൾ നിർത്തിവയ്‌ക്കും. രോഗാദിക്ലേശങ്ങളുണ്ടാകും. വ്യാപാരവ്യവസായ രംഗത്ത്‌ മന്ദത അനുഭവപ്പെടും. വസ്‌തുവാഹനാദികൾ മൂലം ലാഭം ഉണ്ടാകും. കിട്ടാതിരുന്ന ധനം കിട്ടും. വാഗ്‌ദാനങ്ങൾ നിറവേറ്റും. വീട്ടമ്മമാർക്ക്‌ ആഭരണാലങ്കാരവസ്‌തുക്കളുടെയും ന്യൂതനവസ്‌തുക്കളും മുതലായവയുടെ ലാഭം ഉണ്ടാകും. വിവാഹാദി മംഗളകർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കും

പൂരം

ശാസ്‌ത്രസാങ്കേതിക രംഗങ്ങളിലുള്ളവർക്ക്‌ സ്‌ഥാനലബ്‌ധിയും അധികാരസ്‌ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന്‌ അംഗീകാരവും സിദ്ധിക്കും. സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്‌ഥന്മാർക്ക്‌ വരുമാനം വർദ്ധിക്കും. ജോലി സ്‌ഥലത്ത്‌ നന്നായി ശോഭിക്കാനാകും. നിർത്തിവച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും തുടങ്ങാനാകും. വീട്‌ വാഹനം, ഫ്ലാറ്റ്‌ മുതലായവ വാങ്ങുന്നതിന്‌ എഗ്രിമെന്റുകളിൽ ഒപ്പുവയ്‌ക്കും.

ഉത്രം

ശാരീരികക്ലേശങ്ങളും മാനസിക ക്ലേശങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ദമ്പതികൾക്ക്‌ ദാമ്പത്യസുഖഹാനിയും കുടുംബ പ്രശ്‌നങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ധാരാളം യാത്രകൾ ചെയ്യാനാകും. ധാർമ്മിക കാര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ധാരാളം പണം ചെലവഴിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനത്തോടൊപ്പം പഠനയാത്രകൾ നടത്തും. വീട്‌ മോടിപിടിപ്പിക്കും. സാഹസകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും, അപകടം നിറഞ്ഞ തൊഴിലുകളിൽ നിന്നും, അസമയങ്ങളിലുള്ള യാത്രകളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.

അത്തം

രോഗികൾക്ക്‌ ആശ്വാസം അനുഭപ്പെടും. നടക്കാതിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടക്കും എഴുത്തുകാർക്ക്‌ റോയൽറ്റി തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങളിൽ ധനം വന്നുചേരും. ഐ.റ്റി. മേഖലയിലുള്ളവർക്ക്‌ പ്രമോഷനും ശബ്‌ളവർദ്ധനവും ഉണ്ടാകും. ഉന്നതവ്യക്തികളുടെ സഹായം ലഭിക്കും. അവിവാഹിതരുടെ വിവാഹക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമാകും. അകന്നുനിന്നിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾകൂടിചേരും.

ചിത്തിര

കുടുംബസ്വത്തിനെ ചൊല്ലി തർക്കം ഉണ്ടാകും. വിവരസാങ്കേതിക രംഗത്തുള്ളവർക്ക്‌ സ്‌ഥാനചലനം ഉണ്ടാകും. ഭൂമി ഇടപാടുകളിൽ ലാഭം വർദ്ധിക്കും. ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും. രാഷ്‌ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ, മന്ത്രിമാർ തൊഴിലാളി പ്രവർത്തകർ എവർക്ക്‌ അണികളിൽ സ്വാധീനം വർദ്ധിക്കും. വീട്ടമ്മമാർക്ക്‌ ആഭരണാദി അലങ്കാകരവസ്‌തുക്കൾ വന്നുചേരും. കലാസാംസ്‌ക്കാരിക രംഗത്തുള്ളവർക്ക്‌ നന്നായി ശോഭിക്കാനാകും.

ചോതി

തൊഴിൽ പരമായി ഉയർച്ച ഉണ്ടാകും. വേണ്ടാത്തകാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും. കായികതാരങ്ങൾക്ക്‌ മിന്നിതിളങ്ങാനാകും. ലക്ഷ്യബോധമില്ലാതെ പണം ചെലവഴിക്കും. ഏജൻസി വ്യാപാരം, ആഭരണവ്യാപാരം, വസ്‌തുവ്യാപാരം തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിലുള്ളവർക്ക്‌ നല്ല ബിസിനസ്സ്‌ നടക്കും, ലാഭം വർദ്ധിക്കും. സിനിമ, സീരിയൽ രംഗത്ത്‌ ഉള്ളവർക്ക്‌ പുതിയ എഗ്രിമെന്റുകളിൽ ഒപ്പുവയ്‌ക്കും. കിട്ടാതിരുന്ന ധനം ലഭിക്കും.

വിശാഖം

ഉദ്യോഗസ്‌ഥന്മാർക്ക്‌ സ്‌ഥാനചലനവും മേലധികാരികളുടെ അപ്രീതിയും ഉണ്ടാകും. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വിഷമതകൾ ഉണ്ടാകും. റിയൽ എസ്‌റ്റേറ്റ്‌ വ്യാപാരം മന്ദഗതിയിലാകും. ശുപാർശകൾ ഫലവത്താകും. സ്വയം തൊഴിലിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകും.

അനിഴം

ജോലിമാറ്റത്തിന്‌ ശ്രമിക്കും. ഭാര്യാസ്വത്ത്‌ ലഭിക്കും. നാനാമാർഗ്ഗങ്ങളിൽകൂടി ധനം വന്നുചേരും കെട്ടിടനിർമ്മാണരംഗത്തുള്ളവർക്ക്‌ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. ഷെയർവ്യാപാരത്തിൽ ലാഭം ഉണ്ടാകും. വ്യാപാരവ്യവസായ രംഗത്ത്‌ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും.

തൃക്കേട്ട

പിണങ്ങിനിൽക്കുന്നവർക്ക്‌ കൂടിചേരാനുള്ള അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരും. കൃഷി നാൽക്കാലികളിൽ നിന്ന്‌ ആദായം വർദ്ധിക്കും. കായികതാരങ്ങൾക്ക്‌ മി.ന്നിത്തിളങ്ങുവാൻ കഴിയും. വ്യാപാരവ്യവസായത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തടസ്സങ്ങൾ മാറികിട്ടും. പുണ്യകർമ്മാനുഷ്‌ഠാനങ്ങൾ നടത്തും.

മൂലം

സർക്കാർ സർവ്വീസിലുള്ളവർക്ക്‌ വിമർശനങ്ങളുണ്ടാകും. കുടുംബജീവിതം സന്തോഷപ്രദമാകും. മെഡിക്കൽ, എഞ്ചിനീയറിംഗ്‌ രംഗത്തുള്ളവർക്ക്‌ അധികവരുമാനം ഉണ്ടാകും. ദമ്പത്യജീവിതം സന്തോഷപ്രദമാകും. ശാരീരിക അസ്വസ്‌ഥകൾ മാറികിട്ടും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്‌ പഠിപ്പിൽ ശ്രദ്ധകുറവുണ്ടാകും.

പൂരാടം

പുതിയ സുഹൃദ്‌ ബന്ധങ്ങളും പ്രേമബന്ധങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിച്ച്‌ വിരോധികളെ സൃഷ്‌ടിക്കും. ഗവേഷണവിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്‌ ഗവേഷണപ്രബന്ധങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാനാകും. കൃഷി നാൽക്കാലികളിൽ നിന്ന്‌ ആദായം വർദ്ധിക്കും. ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കും. യാത്രാവാഹനങ്ങൾ വാങ്ങും.

ഉത്രാടം

കർമ്മരംഗത്ത്‌ കുതിച്ചുചാട്ടം അനുഭവപ്പെടും. നാനാമാർഗ്ഗങ്ങളിൽകൂടി ധനം വന്നുചേരും. വ്യാപാരവ്യവസായത്തിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കും. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ടെസ്‌റ്റുകളിലും പരീക്ഷകളിലും വിജയിക്കും. കുടുംബസുഖവും സന്താനസുഖവും ഉണ്ടാകും. മംഗളകർമ്മങ്ങൾ പങ്കുകൊള്ളും.

തിരുവോണം

കാര്യതടസ്സം, അലച്ചിലും വലച്ചിലും ഉണ്ടാകും. ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട്‌ ദുഃഖിക്കും. തൊഴിൽ രംഗത്ത്‌ പലതരത്തിലുള്ള കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അധികചെലവും അനാവശ്യചെലവും വന്നുചേരും. കടം വാങ്ങേണ്ടിവരും. ദാമ്പത്യ ജീവിതം ദുരിതപൂർണ്ണമാകും.

അവിട്ടം

സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക്‌ ഏജൻസി വ്യാപാരം നടത്തുന്നവർക്കും അധികവരുമാനം ഉണ്ടാകും. അവിവാഹിതരായ യുവതികളുടെ വിവാഹക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമാകും. വിവാഹാദിമംഗളകർമ്മങ്ങളിലും സൽകർമ്മങ്ങളിലും ബന്ധപ്പെട്ട്‌ പ്രവർത്തിക്കും. ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലീകരിക്കും.

ചതയം

അധികവരുമാനം ഉണ്ടാകും. ഊഹക്കച്ചവടത്തിലും ഷെയർ വ്യാപാരത്തിലും ലാഭം ഉണ്ടാകും. എഞ്ചിനീയറിംഗ്‌ വിദ്യാർത്ഥികൾ ക്യാമ്പസ്‌ സെലക്‌ഷനിലൂടെ ജോലിനേടും. കാര്യങ്ങൾ സുഗമമായി നടക്കില്ല. മനഃപ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പാഴ്‌ചെലവുണ്ടാകും. പുണ്യകർമ്മാനുഷ്‌ഠാനങ്ങൾ നടത്തും.

പൂരുരുട്ടാതി

മനസ്സ്‌ ചുട്ടുനീറുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പുതിയ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടാകും. അവസരോചിതമായി പെരുമാറും. ഉന്നതസ്‌ഥാനിയരിൽ നിന്ന്‌ സഹായങ്ങൾ ലഭിക്കും. റിയൽ എസ്‌റ്റേറ്റ്‌ വ്യാപാരം തകൃതിയായി നടക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനകാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധക്കുറവ്‌ കാണിക്കും.

ഉത്രട്ടാതി

ദൈവാധീനം കൊണ്ട്‌ കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി നടക്കും. പിണങ്ങിനിൽക്കുന്ന ദമ്പതികൾക്ക്‌ കൂടിചേരാനുള്ള അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരും. കേസ്സുകളിലും തർക്കങ്ങളിലും വിജയിക്കും. കലാസാഹിത്യ രംഗത്തുള്ളവർക്ക്‌ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രസിദ്ധികരിക്കുവാനും പൊതുരംഗത്ത്‌ ശോഭിക്കാനും ഇടയാകും.

രേവതി

നാനാമാർഗ്ഗങ്ങളിൽ കൂടി ധനം വന്നുചേരും. സാമ്പത്തികഭദ്രത കൈവരിക്കും. പഴയ കടങ്ങൾ തീർത്തെടുക്കും. ഊഹക്കച്ചവടത്തിലും ഷെയർവ്യാപാരത്തിലും പുരോഗതിയുണ്ടാകും. കുടുംബജനങ്ങളിൽ നിന്ന്‌ സഹായങ്ങൾ കിട്ടും. വീട്‌, ഫ്ലാറ്റ്‌, മുതലായവ വാങ്ങുന്നതിന്‌ സാധിക്കും. കോൺട്രക്‌ട്‌ വ്യാപാരം നടത്തുന്നവർക്ക്‌ പഴയ ബില്ലുകൾ പാസായി കിട്ടും. ശാസ്‌ത്രസാങ്കേതിക രംഗത്തുള്ളവർക്കും പ്രോജക്‌ട്‌വർക്ക്‌ നടത്തുന്നവർക്കും നന്നായി ശോഭിക്കാനാകും.

Generated from archived content: vara1_dec16_08.html Author: dr_k_divakaran

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here