ഭൂമിക്ക്‌ പനി

പി.എസ്‌. ഗോപിനാഥൻനായർ

പി.എസ്‌. ഗോപിനാഥൻനായർ ഒരു ഡോക്‌ടറല്ല. പക്ഷേ, ഭൂമിയുടെ രോഗങ്ങൾ കണ്ടറിയാനുളള വിവേകം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്‌. അദ്ദേഹം ഭൂമിയുടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ലളിതമായി വിവരിക്കുകയാണ്‌ ‘ഭൂമിക്ക്‌ പനി’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ. 15 അദ്ധ്യായങ്ങളിലായി അദ്ദേഹം വിഷയം സരസമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. രോഗത്തിനുളള പരിഹാരങ്ങളും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

വിജ്‌ഞ്ഞാനപ്രദമാണ്‌ ഈ ഗ്രന്ഥം. പ്രകൃതി എന്ന മഹാത്ഭുതം, ജൈവവൈവിധ്യം, പരിസ്‌ഥിതി മലിനീകരണം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലൂടെ നിലനില്‌ക്കുന്ന വികസനം എന്തായിരിക്കണമെന്ന്‌ അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും പുതിയ ശാസ്‌ത്രീയ വിവരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്‌ ചിട്ടയായി വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്‌ ഗ്രന്ഥകാരൻ

. പരിസ്‌ഥിതിശാസ്‌ത്രം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക്‌ ഒരു നല്ല റഫറൻസ്‌ ഗ്രന്ഥമാണിത്‌. സാധാരണക്കാർക്ക്‌ പ്രകൃതിയെപ്പറ്റിയും പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തെപ്പറ്റിയും അറിയേണ്ട വിവരങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ പുസ്‌തം. ആസന്നമരണമായ ഭൂമിദേവിയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ട വിവേകം വായനക്കാർക്കു നല്‌കുന്ന ഒരു നല്ല ഗ്രന്ഥമാണിത്‌. ഡോ. സി.ജി. രാമചന്ദ്രൻനായരുടെ മനോഹരമായ ഒരു അവതാരികയും ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മാറ്റു കൂട്ടുന്നു. എല്ല വിദ്യാലയങ്ങളിലും വാങ്ങിവച്ച്‌ വിദ്യാർത്ഥികളെ വായിപ്പിക്കേണ്ട കൃതിയാണ്‌ ‘ഭൂമിക്ക്‌ പനി’.

ലേബർഇന്ത്യ-ജനറൽനോളജ്‌

Generated from archived content: bumikku.html

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here