വേറിട്ട കാഴ്‌ചകൾ

നമ്മൾ ജീവിച്ചു തീർക്കുന്ന ശരാശരി ജീവിതത്തിനുളളിൽ തളംകിട്ടാതെ, വേറിട്ടുജീവിച്ച്‌ ദുരന്തമോ ശുഭാന്തമോ അനന്തമോ എന്നു നിർവചിക്കാനാവാത്ത കഥാപാത്രങ്ങൾ. അവരുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മുടെ ശരാശരികൾക്കെതിർനിർത്തി സാമൂഹിക പരിതോവസ്ഥയെക്കുറിച്ച്‌ ആഴത്തിലുളള ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയാണ്‌ ഡഡാ​‍െ ലഎഎദ;ഡഡജജജഭദയഗലമഭസൂടഡപആമനസമകപഡകസങ്ങഡസരവആങ്ങവണഡങ്ങൂ​‍ൂ​‍ുആകപഎമവാഭസരവഢസൂകപ=2869ഡഡാട ഡഡാടമാ​‍െ വേറിട്ട കാഴ്‌ചഡഡാടമാപ ഡഡാപയിൽ വി.കെ.ശ്രീരാമൻ. ടെലിവിഷനിലൂടെ കാഴ്‌ചയുടെ സ്വരൂപം നിർമ്മിച്ച ജീവിതകഥകൾക്ക്‌ വേറിട്ടൊരു ബിംബാഖ്യാനം നല്‌കുകയാണ്‌ ഈ വരമൊഴികളിൽ.

ഡഡാ​‍െ ലഎഎദ;ഡഡജജജഭദയഗലമഭസൂടഡപആമനസമകപഡകസങ്ങഡസരവആങ്ങവണഡങ്ങൂ​‍ൂ​‍ുആകപഎമവാഭസരവഢസൂകപ=2869ഡഡാട ഡഡാടമാ​‍െ ‘വേറിട്ട കാഴ്‌ചകൾ’ഡഡാടമാപ ഡഡാപ (ഉപന്യാസം),

വി.കെ.ശ്രീരാമൻ,

പേജ്‌ – 180,

വില – 85.00

Generated from archived content: book-sep15.html

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here