നിങ്ങൾക്ക്‌ ഒരു വിളംബരം, കൂട്ടത്തിൽ പൂർണ്ണേന്ദുവിനും

BlR Vyas @ Sd. I.net. LsÓæjH www.Vyas.com KnGÙj]k’f”

TO ijxA>gA dÝUo}ykdxksm ShldÙ alYfaluj QfkÍlR BlR T,msÌmk’jÓ; cdh alPUaÍxjSh]kA Blrjf EJ/ svufj}kÞ; TfeoGÖalu QgyjujÌldlrkA TmukÞldjÓ; tæjhkA TO KpUaÙjr ekydjsh ijdlgikA dlgnÍxkA rjÍsx LcIëgl]lA; – LcIëfdsx rJ]lrkA[ do}ÙjH tsRy TO ijhlcA dÞ LÝg’kSelu rÓ c<dlgjdX] cfUayjulrkA TO rJÞ ijxA>gA KfdksaæjH f{e¹rln BlR;

BlR rjÍsxÓlA Lyjuk’ cGSÖÌxxj ijCIA t’ aoG]rl}kdlgR fs’; dkMjÌkyA Ek/SdlGÌSy,sRy -ÌJcjsh Tmf aohujH QfkÍj Tgk’jgk’ – dÏm]lgR; Yelgl>µÍxksm YefJdayjuj]k’ icYfanjsÎÙju LSf alSrwG ijCIA fs’uln;

Trj T’sÙ tsRy egjnla ej’lÝkyÍX ijCpJdgj]lA; tsRy ila.lzalujgk’ .lgU[ eoGSÏòk; LiX] tS’lsmlÙ dqjÎ aPkijPkdlhsÙ -ròaÓlsf[ ej’Jm LiX]kSiÞj Q’kA rHdlR trj] dqjÎjsÓ’ln Lixksm eglfj; >lPUfdsx ay’ BlsrsRy SifrA akqkirkA Lixksm -Yz<ÍX]luj rHdjujgk’jÓ; Tflujgk’k BÍX]jmujsh dCejCujH YeFaëlrA ejmjØjgk’f; plÝfU wJijfÙjH t’kaf Sdlxjx]A c{,mjØjgk’k; eoGSÏòkijsRy TAzjfÍX] znUalu ëlrA sdlmk]lrluj BlR[ tsRy LPjdlgÙjr ijhSeCj[ ilÍj fkmÍj; cfUA eyulShl Lf trj][ tSï SrgSÙ Sfl’jujÓ t’ -åegj.iÙjrjm rHdj;

ixsg se}’lujgk’k .Ofjd wJijfÙjH alMA KÞluf; aoG]rl}jH YdSan Blsrlgk calpgnJurluj; iJmjrdÙ rj’ sel’jR goeÍX rjgÙjSh] clulàcilgj]luj TyÍj fkmÍj; Lf YdSan LA>lcj/yjhluj; -ujmu]ln tynldkxSÙ] ts’ LPjdlgjdX eyjØk r}f; Lijsm trj] -ykalcA sdlÞ Qgk E¸lM cIïaluj; eoGSÏòk rzg wJijfÙjSh] QglqvsdlÞ iqkfjujyÍj; Lixksm -pUeglfj rzgilcÙjrjmujH KuG’f tsRy -ål.jalrsÙ KhØksdlÞlujgk’k; trj] iulYzuksm do} Sinsa’lujgk’k Lf; Qgj]H SelhkA cájsvÕlÙ BÍX]jmujH iulYz YeCralSdÞ t’ BlrkA dgkfj; eoGSÏòkijr iulYzujsh ts’ukA f{e¹alujsÓ’ LiX QgkpjrA fky’mjØk; Lisx cSïl,jÌj]lR Qgk dÝUo}G BlR ilÍjs]lÞki’f T’kA QlGÑj]k’k; -dlCrJhja[ clgjujH edGÙju eoGSÏòk sixxjul.gnij.o,jf -ujgk’k L’; vkÞjsh vluÙjsRy dmkÌA fkmØ sdlmkÙksdlÞ BlriX]f sdlmkÙk; dÝUo}G cYdJrjsh LrïclPUfdxjH LiX Sd>jX vjYfÍX] Srsg ekyA fjgjØk;

dÝUo}ykdxjsh SrgA Sel]jH LiXs]s’ SisÞ’luj; Qgk dkÎj]lhjsRy sflqj sdlfjØjgk’ trj][ Lsflgk djrli alYfaluj; enA ilgjdo}lR BlR -GÙjSulmhÎk; Lijsm eoGSÏòkijsRy akDA YecíaÓlfluj; trj]luj Qgk dkÎk dÝUo}G tsRy akyjujH SvS]yj; LmkÙ E¸lMjsh dkc{fj seNdk}juksm rlhlA ejy’lX pjralujgk’k L’; – dkc{fj tsRy dÝUo}yjrkA rHdj QSglarSÌg[ Vyas @ sd.net.in.;

glYfjdxjH BlsrsRy Vyas%H QfkÍjdomj; Tmus]SÌlSql ssc>G scdcjSh] KOG’ iJnk; tsRy ShldA fJGÙkA Vyas% r vkMkaluj; eoGSÏòk siyksalgk c<wJij t’fluj; Qgk ssidkS’gA E¸lMjH BlsrÙSi LiX ejykejyk]k’kÞlujgk’k; ShldA svykfldkduln[ Qgk dkÙkSelsh QfkÍkduln; trj] vjgj i’k; dlgnA Qgk dkÙjsRy ijh LyjulÙixln Lisx’ QlGÙj}; Qglqv dqjÎ[ Qgk pjrÙjsRy clulàA trj] f’f eoGSÏòk asMlgkirkaluj rlmkij}k t’ Lyjilujgk’k; SeldkSÝlX Vyas % sr LÓlsf asMÓlA LiX dosm tmkÙjgk’k;

iJzlhlRyjH sv’ L’sÙ >l]j rj’ clulàA -cIpjØk; arc³jH eyÎyjuj]lR dqjulÙ -<¸lpA rjyÎkrj’jgk’k; glYfj Vyas%H tsRy Lrk.ofjdsx f{e¹jsÌmkÙk’ ssc>ykdxkA[ falCdxkA rkdgsiuln tsRy .lgUulujgk’ eoGSÏòkijr Qgk Ke<lgA rHSdÞk’ vjï i’f; LixlnSÓl ts’ TYfSusy KuGÙjuf; Yed{fj rjGÖvjØ TnSvghjr aJsf tSRyflu gJfjsu c{,mjØfjr ekydjH eoGSÏòkilnSÓl; LixlYz<jØ svykflu Shldalds} tsRy cÑlrA; eoGSÏòk;;;;;;Tf rjr]k domjuluj}kxx ijxA>galn; fjg] ejmjØ TO cao<ÙjH rJukA fjg].jruj]uln; LfjrlH fs’ BÍjBgkÍj rJSÍÞjigkA rjr]kA rjsRy ekfju .GÙlikSpUlz]lgrkA TO fjg]jrjmujH domj; -ufjrlH T’sh rjr]luj Qgk clRSYml dlG ilÍjuj}kÞ; Srl smR,rjAÍ[ >j; calG}jAÍ; rjsRy equ .GÙlsi’ tsRy vjïujH rJ TO clRSYml tmkÙksdlÞk Selikd; ekfju .GÙlijSrlm t’kA hijAÍ -sn’ eyukd; rjgïgalu YenuA rmj]lR rjr] dqjukalylds};

Vyas @ Sd. I.net.

Generated from archived content: ningal_vilambaram.html Author: anil_amar

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here

 Click this button or press Ctrl+G to toggle between Malayalam and English