വട്ട്…വട്ട്

 

SONY DSC

 

എല്ലാര്‍ക്കും വട്ടാണ്…?

ഈയെനിക്കും വട്ടാണ്…?

വട്ട്….വട്ട്……വട്ട്…വട്ട്….!

വട്ട്…..വട്ടാണ്….!?

 

അങ്ങോട്ട്‌ പോകണോ…?

ഇങ്ങോട്ട് പോകണോ…?

എങ്ങോട്ടും പോകാ-

നൊരിടോമില്ലാതെ…?

 

എന്നോട് മിണ്ടാതെ..?

നിന്നോട് മിണ്ടാതെ..?

ആരോടും മിണ്ടാതെ,

മണ്ടി നിക്കണ്…?

 

ഡോട്ടരെ കാണണം..?

മരുന്ന് കുറിക്കണം..?

എന്നിട്ട്…സുഖായി..

സ്വപ്നോം…കാണണം…?

 

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here