വിരഹം

ഇണയായിരുന്ന കുയിൽ
പാടിയകന്ന്
അവളുടെ പാട്ടും മാഞ്ഞുപോയ്

വൃക്ഷത്തിൽ തനിച്ചായിരിക്കെ
ദിനങ്ങളിൽവീണിലകളെല്ലാമൊഴിഞ്ഞു
കണികാണാൻ ശിഖരങ്ങളിൽ
എന്നിട്ടും നിറയെ പൂക്കൾ

വേനലേറിവന്ന്
അവയുടെ ചിരിവാടി
ഒടുവിലൊരു മണം
കരിഞ്ഞവയ്ക്കുള്ളിലെ
കനികളെ ഓർമിപ്പിക്കുന്ന
ഗന്ധം

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here