കാത്തിരിപ്പ്‌

കാണായങ്ങു ദൂരെ,
വാ പിളർന്ന്,
ഒരിറ്റു ദാഹജലത്തിനായ്,
തളർന്ന മിഴിയുമായ്,
ചെമ്പിച്ച മുടികളിഴിച്ചിട്ട്,
സൂര്യനുമായി വഴക്കിട്ട് ,
മേഘങ്ങളെ സ്തുതിച്ചു ,
മഴയെ കാത്തിരിക്കും ധരണിയെ.

കാണായങ്ങു ദൂരെ,
ഏകാന്തതയുടെ ഏകാന്തതയിൽ,
സ്വപ്നങ്ങൾ അയവിറക്കി,
മോഹങ്ങളെ കൂട്ടിലടച്ചു
കൈകളുയർത്തി യാചിക്കുന്ന
ഒറ്റനിൽപിലൊരു പർവതം
ഇണയെ കാത്തിരിക്കുന്നു.

മാസങ്ങളെണ്ണി
പത്തുമാസവും നിറവയർ തലോടി
കുഞ്ഞിക്കാൽ ചവിട്ടിൽ നിർവൃതി പൂകി
കാത്തിരിക്കുന്നോരുണ്ണിയെ,
ജന്മജന്മാന്തര പുണ്യമീ
കാത്തിരിപ്പ്.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here