കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ശില്പശാല

 

 

കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുസ്തകപ്രസാധനരംഗത്തെ പ്രൂഫ് വായനക്കാർക്കുവേണ്ടി രണ്ടുദിവസത്തെ ശില്പശാല നടത്തുന്നു.

ഓഗസ്റ്റ് നാല്‌, അഞ്ച്‌ തീയതികളിൽ അക്കാദമിയിൽവെച്ചാണ് ശില്പശാല നടക്കുക. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന 50 പേർക്കാണ് പ്രവേശനം. വെള്ളക്കടലാസിൽ വിശദമായി തയ്യാറാക്കിയ ബയോഡേറ്റ ഫോട്ടോ സഹിതം 2022 ജൂലായ് 15-നുമുമ്പായി അപേക്ഷിക്കണം.

വിലാസം: സെക്രട്ടറി, കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി, തൃശ്ശൂർ-20 ഇ. മെയിൽ publications@keralasahityaakademi.org ഫോൺ: 0487-2331069.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here