മായ്ക്കുവോളം തെളിയുമത്

മായ്ക്കുവോളം തെളിയുന്നു
പിന്നെയോ
മഴവില്ലുപോലെ
നിറമുള്ളതായ്
വിടരും
മായ്ക്കുവോളം
മറവിയിൽ മായാതെ
ഓർമയെ
ഓർമിപ്പിക്കുമാ
രൂപിണി

വരകൾ ചേർക്കും
കൂർത്ത മുനകളാൽ
അലങ്കാരമില്ല
ദുഖസൂചകമായ കറുപ്പിൻ
മധ്യത്തിൽ
ചായം പതിപ്പിച്ചു വച്ച
കോണുകളൊഴിഞ്ഞ
സ്ലേറ്റിൽ
മായ്ക്കുന്ന വിരലുകൾ
തലോടവെ
തെളിയുന്നുവാ ചിത്രം

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here