കുടപ്പന്റെ ടാഗുള്ള അരഞ്ഞാണം

28660959_10156245081277430_1739296922625114112_n

അച്ചടിയുടെ അധികാരത്തിന് പുറത്ത് തന്റെ ഇടം ഡിജിറ്റലായി സ്ഥാപിച്ചെടുത്ത കവിയാണ് കുഴൂർ വിത്സൺ. അതിനാൽ സാമ്പ്രദായികവും വ്യവസ്ഥാപിതവുമായ കാവ്യരീതികളിൽ നിന്ന് തുടക്കം മുതൽ വഴിമാറിനടന്ന ഈ കവി തന്റേതായ കാവ്യഭാഷയും രചനാ രീതിയും വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നു. വ്യക്തനുഭവങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതകൾ വിൽസന്റെ കവിതയെ സമകാലമലയാള കവിതയിലെ സവിശേഷമായ വ്യക്തിഭാഷയാക്കി മാറ്റുന്നു.ഈ സമാഹാരത്തിലെ കവിതകളെല്ലാം ഈ കവിയുടെ സമർപ്പണങ്ങളാണ്. സഹ കവികൾക്കും പരിചതർക്കുമുള്ള സമർപ്പണങ്ങൾ. അവ നമ്മുടെ കാലത്തെ ഒരു കവിയുടെ ആത്മഗതങ്ങളും, സംഭാഷണങ്ങളും,പ്രസ്താവനകളുമാണ്

ഡോ.മഹേഷ് മംഗലാട്ട്

പ്രസാധകർ പാപ്പാത്തി ബുക്ക്സ്
കവർ അനൂപ് കെ ആർ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here