കോവിഡ് – 19 : സാഹിത്യ അക്കാദമി ഹാളുകൾ പ്രവർത്തിക്കില്ല

 

 

 

കോവിഡ്-19 രോഗത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളസർക്കാർ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മറിച്ചൊരറിയിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതുവരെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ഹാളുകൾ പൊതുപരിപാടികൾക്കായി അനുവദിക്കുന്നതല്ല എന്ന് മോഹനനൻ, സെക്രട്ടറി
(കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി) ആറിയിച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here