സുനിൽ ഞാളിയത്തിന് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ്

 

പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരനും പരിഭാഷകനും ആയ സുനിൽ ഞാളിയത്തിന്
കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ 2021-ലെ പരിഭാഷാ അവാർഡ് . മഹാശ്വേത ദേവിയുടെ ‘ബഷായ് ടുഡു’ എന്ന നോവലിന്റെ അതേ പേരിലുള്ള പരിഭാഷാ കൃതിക്കാണ് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ്‌ .കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ പരിഭാഷാ അവാർഡ് (2015) ഉൾപ്പെടെ നിരവധി അവാർഡുകൾ സുനിൽ ഇതിനകം നേടിയിട്ടുണ്ട്.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here