ഓർമ്മകൾ

ഓർമ്മകളേ, മധുരിക്കുമോർമ്മകളേ

മനസിൽ വാടാത്ത വാസനപ്പൂവുകളേ

നിങ്ങളെൻ ജീവിതം മങ്ങലാർന്നീടാതെ

മുന്നേറുവാനുജ്ജ്വലിച്ചീടുന്നു!

ഏഴുനിറങ്ങൾ കലർന്നൊരാ,മാരിവിൽ

പോലെൻമനസ്സിൻ ഭിത്തികളിൽ

ഭാവനതൻ വർണരാജികളാൽ നിങ്ങൾ

മായാത്ത ചിത്രങ്ങളെഴുതുന്നു!

എന്നുമെന്നും പുത്തൻ സങ്കല്പകാന്തിയിൽ

നിർലീനമാകുവാനെന്റെ ചിത്തം

നിങ്ങളണയുന്നനുഭൂതിതൻ നവ്യ

സന്ദേശമരുളാനതിഥികളേ

Generated from archived content: poem6_apr11.html Author: kallada_bhasi

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here