അഭിമാനസ്‌തംഭം

നൂറ്റാണ്ടു പിന്നിട്ടൊരീ പൂർവ്വ വിദ്യാലയത്തിൻ

ഭാഗ്യോദയസ്‌മൃതികൾ നൽകുന്നു കുതൂഹലം

എത്രയോ ഗുരുക്കന്മാർ, സഹപാഠികൾ മറ്റും

നിസ്‌തുലം വിരാജിച്ച കേന്ദ്രമാണീ സ്ഥാപനം!

തുംഗമാ സംസ്‌കാരത്തിൻ മൂല്യങ്ങൾ വളർത്തുവാൻ

മന്നിലന്യൂനസൗഖ്യസൗഭഗം പുലർന്നിടാൻ

ഉജ്ജ്വലമമരുന്നൂ വിജ്ഞാനം പകർന്നിടാൻ

ഉത്തമവിദ്യാലയം കാമധേനുവെന്ന പോൽ!

ബാലകൗതുകത്തിന്റെയാമോദകേദാരമാം

മാനിത വിദ്യാലയമംഗളനികേതമേ

ഭാവുകം നേരുന്നു ഞാനാദരാലനാരതം

നീ വിജയിക്ക മേന്മേൽ പൂർവ്വ വിദ്യാലയമേ,

നാട്ടിന്റെയഭിമാനസ്‌തംഭമായനശ്വര-

കീർത്തി കൈവരിക്കുവാൻ നിതരാം നിസ്‌തന്ദ്രമായ്‌.

Generated from archived content: poem2_may17.html Author: kallada_bhasi

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here