ചിറകുള്ള ചിന്തകൾ

മതത്തിനു വേണ്ടി മരിക്കുന്ന മർത്ത്യൻ

മനുഷ്യനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കില്ല

അറിയുന്നതെപ്പൊഴും തീർത്തുപറയണം

അറിയാത്തകാര്യം പറയാതിരിക്കണം

വിത്തുവിതച്ചീടിൽ മുത്തുവിളയില്ല

അത്തറുതേച്ചാലണുക്കൾ നശിക്കില്ല

ഏതാണ്‌ ഏകപ്രതികാരമെന്നു നാം

ആരാഞ്ഞാൽ കാണാം ക്ഷമയെന്നയക്ഷരം

പാട്ടുന്ന കാളയ്‌ക്കറിയുമോ നമ്മുടെ

പാടത്തിടുന്നതാം വിത്തിൻഗുണഫലം?

Generated from archived content: poem3_oct1_07.html Author: george_a_aalappat

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here