കഥാസരിത്‌സാഗരം: ഏം.ടി.യുടെ സാഹിത്യജീവിതം

kadha-sarit-mt-jaya-228x228

“ആധുനിക മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരവും കെട്ടുറപ്പുള്ളതും അഭേദ്യവുമായ കോട്ടയാണ് ഏം.ടി.യുടെ സാഹിത്യം. എഴുത്തുകാരനാവാൻ വേണ്ടിയാണ് താൻ ജനിച്ചതെന്ന് സന്ദേഹമൊട്ടുമില്ലാതെ പറയുന്ന അദ്ദേഹം തന്റെ എഴുത്തിലൂടെയും, സിനിമകളിലൂടെയും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടത്തിയ പരിവർത്തനങ്ങളും പ്രകോപനങ്ങളും ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കാനാവാത്തവയാണ്. നമ്മുടെ കാലത്തെ മഹാനായ ഈ മനുഷ്യന്റെ സാഹിത്യജീവിതത്തിലൂടെയും, പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയും, കഥാസന്ദർഭങ്ങളിലൂടെയും എസ്. ജയചന്ദ്രൻ നായർ എന്ന വലിയ വായനക്കാരൻ നടത്തുന്ന തീർത്ഥാടനമാണ് ഈ പുസ്തകം”

മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ ഏറെ വായിക്കപ്പെട്ട ഒരെഴുത്തുകാരനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ.മലയാളത്തിന്റെ സുകൃതം ,കുഞ്ഞോപ്പോളെ തേടി ,ശബ്ദമില്ലാത്ത കരച്ചിലുകൾ ,കൂടല്ലൂരിന്റെ ജീവചരിത്രകാരൻ ,മഹാബലവാന്റെ ദുഃഖം എന്നിങ്ങനെ 12 ഉപന്യാസങ്ങൾ അടങ്ങിയ കൃതി

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here