കാലഗതി

 

kaalagathi

 

തിരയുന്നു തിരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നനുനിമിഷം

ഏകാകിനിയാം ഖിന്നപുത്രി ഞാന്‍

ഓരോ പൂവിലും ഇന്നന്യമാം

ശുദ്ധമാം പരിമളത്തെ തിരയുന്നു ഞാന്‍

ഓരോ മിഴികോണിലും അലിവിന്നാര്‍ദ്രമാം

തെളിമയെ തിരയുന്നു ഞാന്‍

കൂരിരുട്ടിന്‍ കനപ്പിലും സ്നിഗ്ദമാം

പൊന്‍പുലരിയെ തിരയുന്നു ഞാന്‍

ഓരോ വാക്കിലും നോക്കിലും

നേരിന്നല്പകണത്തെ തിരയുന്നു ഞാന്‍

നന്മതന്‍ വേരറ്റൊരീക്കാലത്തു

ഉണ്മയെന്തെന്നറിയാത്തൊരീലോകത്ത്

പൊയ്മുഖങ്ങള്‍ വിലസുന്ന

പൊള്ളയാം വാക്കുകള്‍ വിതറുന്ന കാലത്ത്

ഓരോ വദനത്തിലും നിഷ്കളങ്കമാം

മന്ദസ്മിതത്തെ തിരയുന്നു ഞാന്‍

ഓരോ പാട്ടിലും ഇടറാത്ത

നാദത്തെ തിരയുന്നു ഞാന്‍

മൂകയായി അതിലേറെ മൂഢയായി

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here