ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി സ്മാരക സാഹിത്യ അവാർഡ് സുഷമ ബിന്ദുവിന്റെ ‘ഒരുമ്പെട്ടോൾ’ക്ക്

 

 

അധ്യാപകരുടെ സാഹിത്യ അഭിരുചിക്കുള്ള പ്രൊഫ. ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി സ്മാരക സാഹിത്യ അവാർഡിൽ സർഗ്ഗാത്മക സാഹിത്യത്തിന് സുഷമ ബിന്ദുവിന്റെ ഒരുമ്പെട്ടോൾ എന്ന കൃതിക്ക് പുരസ്കാരം. 10,000 രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ശില്പവും ആണ് അവാർഡ്. കവയത്രിയുടെ ആദ്യ സമാഹാരമാണ് ഒരുമ്പെട്ടോൾ.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here