ജോസഫെൻ എഡ്ന ഓബ്രിയന് ഫ്രഞ്ച് സാംസ്കാരിക ബഹുമതി

തണ്ട് ജീവിത കാലം മുഴുവൻ സ്ത്രീപക്ഷ
കഥകൾ പറഞ്ഞ ജോസഫെൻ
എഡ്ന ഓബ്രിയന്
ഫ്രാൻസിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സാംസ്കാരിക ബഹുമതിയായ കമാൻഡർ ഫ്രഞ്ച് ഓർഡ്രെ ഡെസ് ആർട്സ് എറ്റ് ഡെസ് ലെട്രെസ്. മുതിർന്ന ഐറിഷ് നോവലിസ്റ്റും നാടകകൃത്തും കവയിത്രിയുമായ എഡ്ന ഓബ്രിയൻ ”
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരേ ശബ്ദം നൽകിയ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഫെമിനിസ്റ്റ്” എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.

നൈറ്റ്, ഓഫീസർ, കമാൻഡർ എന്നീ മൂന്ന് ഉന്നത സാംസ്കാരിക ബഹുമതികളാണ് ഫ്രാൻസിനുള്ളത്. അതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ബഹുമതിയാണ് കമാൻഡർ ഓഫ് ദ ഫ്രഞ്ച് ഓഡർ ഫോർ ആർട്സ് ആൻഡ് ദ ലെറ്റേഴ്സ്. ടി.എസ് എലിയറ്റ്, ജോർജ്ജ് ലൂയിസ് ബോർജസ്, ഷീമസ് ഹീനി, റേ ബ്രാഡ്ബറി തുടങ്ങിയവരാണ് ഈ ബഹുമതി നല്കി മുമ്പ് ആദരിക്കപ്പെട്ട എഴുത്തുകാർ.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here