ഒമാനിൽ 50 ഇഗ്ലീഷ് ഭാഷാധ്യാപകരെ തേടുന്നു

 

ഒമാനിൽ 50 ഇഗ്ലീഷ് ഭാഷാധ്യാപകരെ ആവശ്യമുണ്ട്. പുരുഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ. സർക്കാർ ജോലി. ശമ്പളം – 1100 (ഒമാനി റിയാൽ) ഇന്ത്യന് രൂപ. 200000 /- .സൗജന്യ വിസ, ടിക്കറ്റ്, താമസ സൗകര്യം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ. എയർ ടിക്കറ്റിനൊപ്പം മെഡിക്കൽ, വാർഷിക അവധി. സി.വി. അയയ്ക്കേണ്ട വിലാസം-
midastnj@gmail.com
Mobile:9791332191

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here