നിനവുകൾ

നിർവ്യാജം

തെറ്റുപറ്റുമ്പോൾ എന്തിനാണ്‌ പത്രാധിപന്മാർ “നിർവ്യാജം ഖേദിക്കുന്ന”ത്‌? ഖേദം പോരേ? ‘വ്യാജഖേദ’വും പത്രാധിപർക്കുണ്ടെന്ന ദുസ്സൂചന നന്നോ?

‘ബുദ്ധി’ജീവികൾ

ഭരണപക്ഷത്തെയും പ്രതിപക്ഷത്തെയും മാറിമാറി പ്രീണിപ്പിച്ച്‌ സദാ മാധ്യമവെളിച്ചത്തിൽ വിളങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ചില ബുദ്ധിജീവികളെ ജനം കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടെന്നറിയാനുള്ള ബുദ്ധിയാണ്‌ അവർക്കു വേണ്ടത്‌.

Generated from archived content: eassy_dec21_07.html Author: manambur_rajanbabu

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here