പി. ഭാസ്‌കരൻ

പ്രതിജ്‌ഞ്ഞാബദ്ധ രാഷ്‌ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ, ആർദ്ര ഗാനങ്ങളിലൂടെ മലയാളിജീവിതം നമുക്കു സാദ്ധ്യമാക്കിയ അനുഗൃഹീത കവിയും കലാകാരനുമായ പി. ഭാസ്‌കരൻ മാസ്‌റ്റർക്ക്‌ ‘ഇന്നി’ന്റെ പ്രണാമം. ‘ഇന്നി’ന്റെ 1995ലെ കവിതാപതിപ്പിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ കവിത വീണ്ടും വായിക്കാം.

Generated from archived content: essays2_apr17_07.html

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here