നീതി തേടുന്നവർ

സ്വപ്നങ്ങൾ പുതുക്കി പണിയേണ്ടതുണ്ട്
കാലപ്പഴക്കത്താൽ
ചിതലരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്
ചിലതെല്ലാം

കരഞ്ഞുതീർത്തവർക്കൊന്നും
കണക്കെഴുതാൻ
പുസ്തകതാളുകളുണ്ടായിരുന്നില്ല

നേർവരയിൽ ഒന്നും തെളിയാതെ
എഴുതിയതാണത്രേ
വീരവചനങ്ങളായത്

സത്യത്തിന്റെ വിലയറിയാൻ
എഴുത്താണി ഇപ്പോഴും
ആരെയോ കാത്തിരിക്കയാണ്

നീതി ദേവതയെ
കാണാൻ പോയവർ
വട്ടംക്കൂടിനിൽപ്പാണ്

ആരാണ് വാതുറന്നതെന്ന
ചോദ്യത്തിനുത്ത രമില്ലാതെ
തളർന്നിരിപ്പാണ്
അവരിപ്പോഴും

സത്യം തീർപ്പാകാതെ
കിടപ്പാണ്

എവിടെയോ ഒരു
ഉണർത്തുപ്പാട്ട്
കേൾക്കുന്നുണ്ട്

ശിവൻ തലപ്പുലത്ത്‌

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here