ചിന്തിക്കുന്ന തലയോട്

ചിന്തിച്ചു ചിന്തിച്ചു
ഞരമ്പുകൾക്കു താപമേറ്റു-
ലാവയായുരുകിവാർന്നു
മാംസം
കരളിനൊപ്പം വെന്തു
തരളവികാരങ്ങൾ
ഹൃദയത്തിൽ തിളച്ചുകരിഞ്ഞു
വാക്കുകൾ
കുമിളകൾ പൊട്ടി
രക്തം മരിച്ചു
അസ്ഥികൾ കത്തി
തലയോട് ബാക്കിയായ്‌
ചിന്തിച്ചു പുകയുന്നു.

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here