താഴെ പാതാളം

താഴാൻ വയ്യ താഴെ പാതാളം
തരളമാണീ മണ്ണ്
കഠിനമീ പാദങ്ങൾ

താഴുംതോറും മുറിവുകൾ
മൂടപ്പെടുന്നു സ്വപ്‌നങ്ങൾ
ഒപ്പം ജീവനും
ശേഷിപ്പായ് നാമമില്ലാത്തൊരു
ശൂന്യത

താഴുമ്പോൾ പാതാളം
വീണ്ടും പിളരുമ്പോൾ
വിട്ടകലുന്നു
ഉയരങ്ങളിലൂടൊഴുകുന്ന
മരീചിക
താഴാൻ വയ്യ താഴെ പാതാളം

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

അഭിപ്രായം എഴുതുക

Please enter your comment!
Please enter your name here